Không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy.Kinh Đại Bát Niết-bàn
Ví như người mù sờ voi, tuy họ mô tả đúng thật như chỗ sờ biết, nhưng ta thật không thể nhờ đó mà biết rõ hình thể con voi.Kinh Đại Bát Niết-bàn
Mặc áo cà sa mà không rời bỏ cấu uế, không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn hơn.Kinh Pháp cú (Kệ số 9)
Tìm lỗi của người khác rất dễ, tự thấy lỗi của mình rất khó. Kinh Pháp cú
Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập.Kinh Pháp cú (Kệ số 14)
"Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi." Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi.Kinh Pháp cú (Kệ số 3)
Chiến thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng tự thắng được mình. Kinh Pháp cú
Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo; nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe, chân vật kéo.Kinh Pháp Cú (Kệ số 1)
Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che.Kinh Pháp cú (Kệ số 173)
Người có trí luôn thận trọng trong cả ý nghĩ, lời nói cũng như việc làm. Kinh Pháp cú

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn »»

Kinh điển Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn

»» Xem Toàn bộ kinh điển Hán tạng || Xem Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt || »» Xem Kinh điển đã được Việt dịch

Kinh điển chưa có bản Việt dịch thuộc bộ Bộ Mục Lục:

 1. Căn Bổn Đại Hoà Thượng Chơn Tích Sách Tử Đẳng Mục Lục [根本大和尚真跡策子等目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Khuyết danh.
  » Đại Chánh tạng |
 2. Chư A Xà Lê Chơn Ngôn Mật Giáo Bộ Loại Tổng Lục [諸阿闍梨真言密教部類總錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 2 quyển, - Nhựt Bổn An Nhiên tập.
  » Đại Chánh tạng |
 3. Chú Tấn Pháp Tương Tông Chương Sớ [注進法相宗章疏]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Tạng Tuấn soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 4. Chúng Kinh Mục Lục [眾經目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 7 quyển, - Tùy Pháp Kinh Đẳng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 5. Chúng Kinh Mục Lục [眾經目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 5 quyển, - Tùy Ngạn Tông soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 6. Chúng Kinh Mục Lục [眾經目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 5 quyển, - Đường Tĩnh Thái soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 7. Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ [古今譯經圖紀]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 4 quyển, - Đường Tĩnh Mại soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 8. Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục [大周刊定眾經目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 15 quyển, - Đường Minh Thuyên đẳng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 9. Đại Đường Nội Điển Lục [大唐內典錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 10 quyển, - Đường Đạo Tuyên soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 10. Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục [大唐貞元續開元釋教錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 3 quyển, - Đường Viên Chiếu tập.
  » Đại Chánh tạng |
 11. Đông Vực [Truyện,Truyền] Đăng Mục Lục [東域傳燈目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Vĩnh Siêu tập.
  » Đại Chánh tạng |
 12. Hoa Nghiêm Tông Chương Sớ Tinh Nhơn Minh Lục [華嚴宗章疏并因明錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Siêu Lục.
  » Đại Chánh tạng |
 13. Huệ Vận Luật Sư Thư Mục Lục [惠運律師書目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Huệ Vận soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 14. Huệ Vận Thiền Sư Tướng Lai Giáo Pháp Mục Lục [惠運禪師將來教法目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Huệ Vận soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 15. Khai Nguyên Thích Giáo Lục [開元釋教錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 20 quyển, - Đường Trí Thăng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 16. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Lược Xuất [開元釋教錄略出]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 4 quyển, - Đường Trí Thăng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 17. Khai Nguyên Tự Cầu Đắc Kinh Sớ Kí Đẳng Mục Lục [開元寺求得經疏記等目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Trân soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 18. Linh Nham Tự Hoà Thượng Thỉnh Lai Pháp Môn Đạo Cụ Đẳng Mục Lục [靈巖寺和尚請來法門道具等目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Hành soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 19. Luật Tông Chương Sớ [律宗章疏]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Vinh ổn Lục.
  » Đại Chánh tạng |
 20. Lục Ngoại Kinh Đẳng Mục Lục [錄外經等目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Khuyết danh.
  » Đại Chánh tạng |
 21. Ngự Thỉnh Lai Mục Lục [御請來目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Không Hải soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 22. Nhập Đường Tân Cầu Thánh Giáo Mục Lục [入唐新求聖教目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Nhân soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 23. Nhật Bổn Quốc Thừa Hoà Ngũ Niên Nhập Đường Cầu Pháp Mục Lục [日本國承和五年入唐求法目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Nhân soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 24. Nhật Bổn Tì Kheo Viên Trân Nhập Đường Cầu Pháp Mục Lục [日本比丘圓珍入唐求法目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Trân soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 25. Pháp Tương Tông Chương Sớ [法相宗章疏]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Bình Tộ Lục.
  » Đại Chánh tạng |
 26. Phước Châu Ôn Châu Thai Châu Cầu Đắc Kinh Luật Luận Sớ Kí Ngoại Thư Đẳng Mục Lục [福州溫州台州求得經律論疏記外書等目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Trân soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 27. Tam Luận Tông Chương Sớ [三論宗章疏]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn An Viễn Lục.
  » Đại Chánh tạng |
 28. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục [新編諸宗教藏總錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 3 quyển, - Cao Lệ Nghĩa Thiên Lục.
  » Đại Chánh tạng |
 29. Tân Thư Tả Thỉnh Lai Pháp Môn Đẳng Mục Lục [新書寫請來法門等目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Tông Duệ soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 30. Thanh Long Tự Cầu Pháp Mục Lục [青龍寺求法目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Trân soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 31. Thiền Lâm Tự Tông Duệ Tăng Chánh Mục Lục [禪林寺宗叡僧正目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Khuyết danh.
  » Đại Chánh tạng |
 32. Thiên Thai Tông Chương Sớ [天台宗章疏]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Huyền Nhựt Lục.
  » Đại Chánh tạng |
 33. Thường Hiểu Hoà Thượng Thỉnh Lai Mục Lục [常曉和尚請來目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Thường Hiểu soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 34. Trí Chứng Đại Sư Thỉnh Lai Mục Lục [智證大師請來目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Trân soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 35. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục [貞元新定釋教目錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 30 quyển, - Đường Viên Chiếu soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 36. Truyện Giáo Đại Sư Tướng Lai Thai Châu Lục [傳教大師將來台州錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Tối Trừng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 37. Truyện Giáo Đại Sư Tướng Lai Việt Châu Lục [傳教大師將來越州錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Tối Trừng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 38. Từ Giác Đại Sư Tại Đường Tống Tấn Lục [慈覺大師在唐送進錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Nhân soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 39. Tục Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ [續古今譯經圖紀]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Đường Trí Thăng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 40. Tục Đại Đường Nội Điển Lục [續大唐內典錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Đường Đạo Tuyên soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 41. Tục Trinh Nguyên Thích Giáo Lục [續貞元釋教錄]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 1 quyển, - Nam Đường An tập.
  » Đại Chánh tạng |
 42. Xuất Tam Tạng Kí Tập [出三藏記集]:
  thuộc tập T55, tổng cộng 15 quyển, - Lương Tăng Hựu soạn.
  » Đại Chánh tạng |

Tổng cộng có 42 tên kinh chưa có bản Việt dịch, trong đó có 152 quyển.Xem các kinh chưa có bản Việt dịch thuộc các bộ khác:
Bộ A Hàm || Bộ Bảo Tích || Bộ Bát Nhã || Bộ Bổn Duyên || Bộ Du Già || Bộ Đại Tập ||
Bộ Đôn Hoàng || Bộ Hoa Nghiêm || Bộ Kinh sớ - Thiền tông || Bộ Kinh Sớ - Tịnh Độ tông || Bộ Kinh Tập || Bộ Luận Tập ||
Bộ Luật || Bộ Mật Giáo || Bộ Ngoại Giáo || Bộ Niết Bàn || Bộ Pháp Hoa || Bộ Sử Truyện ||
Bộ Sự Vị || Bộ Trung Quán || Bộ Tỳ Đàm ||
Lượt xem:

Quý vị đang truy cập từ IP 54.145.51.250 (915485690) và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập