Đừng chờ đợi những hoàn cảnh thật tốt đẹp để làm điều tốt đẹp; hãy nỗ lực ngay trong những tình huống thông thường. (Do not wait for extraordinary circumstances to do good action; try to use ordinary situations. )Jean Paul
Mạng sống quý giá này có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào, nhưng điều kỳ lạ là hầu hết chúng ta đều không thường xuyên nhớ đến điều đó!Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Thường tự xét lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Kinh Đại Bát Niết-bàn
Hạnh phúc không tạo thành bởi số lượng những gì ta có, mà từ mức độ vui hưởng cuộc sống của chúng ta. (It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.)Charles Spurgeon
Sự toàn thiện không thể đạt đến, nhưng nếu hướng theo sự toàn thiện, ta sẽ có được sự tuyệt vời. (Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence.)Vince Lombardi
Mục đích của đời sống là khám phá tài năng của bạn, công việc của một đời là phát triển tài năng, và ý nghĩa của cuộc đời là cống hiến tài năng ấy. (The purpose of life is to discover your gift. The work of life is to develop it. The meaning of life is to give your gift away.)David S. Viscott
Gặp quyển sách hay nên mua ngay, dù đọc được hay không, vì sớm muộn gì ta cũng sẽ cần đến nó.Winston Churchill
Học vấn của một người là những gì còn lại sau khi đã quên đi những gì được học ở trường lớp. (Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.)Albert Einstein
Bất lương không phải là tin hay không tin, mà bất lương là khi một người xác nhận rằng họ tin vào một điều mà thực sự họ không hề tin. (Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing to believe what he does not believe.)Thomas Paine
Trời không giúp những ai không tự giúp mình. (Heaven never helps the man who will not act. )Sophocles

Trang chủ »» Danh mục »» PHẬT HỌC PHỔ THÔNG »» Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác »» Phẩm 1 đến Phẩm 10 »»

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
»» Phẩm 1 đến Phẩm 10

(Lượt xem: 2.554)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Phẩm 1 đến Phẩm 10

Font chữ:

Phẩm thứ nhất:
Pháp hội Thánh chúng

Đúng thật như vậy,
Chính tôi được nghe,
Một thời Phật ở
Núi Kỳ Xà Quật,
Thuộc thành Vương Xá,
Cùng với chúng Tăng
Một vạn hai ngàn
Đại Thánh Tỳ Kheo,
Đủ sáu thần thông.
Tên các vị là:
Tôn giả Kiều Trần Như,
Tôn giả Xá Lợi Phất,
Tôn giả Mục Kiền Liên,
Tôn giả Ca Diếp,
Cùng với Tôn giả A Nan,
Đều là Thượng-thủ.
Lại cùng các vị
Đại thừa Bồ-Tát,
Văn Thù Sư Lợi,
Phổ Hiền Bồ-Tát,
Di Lặc Bồ-Tát,
Là ba Bồ-Tát
Trong đời Hiền Kiếp,
Tất cả Bồ Tát
Đều đến tập hội.

Phẩm thứ hai:
Đức tôn Phổ Hiền

Lại có một đoàn,
Hiền hộ Bồ-Tát,
Gồm mười sáu vị, đó là:
Thiện Tư Duy Bồ-Tát,
Tuệ Biện Tài Bồ-Tát,
Quán Vô Trụ Bồ-Tát,
Thần Thông Hoa Bồ-Tát,
Quang Anh Bồ-Tát,
Bảo Tràng Bồ-Tát,
Trí Thường Bồ-Tát,
Tịch Căn Bồ-Tát,
Tín Tuệ Bồ-Tát
Nguyện Tuệ Bồ-Tát,
Hương Tượng Bồ-Tát,
Bảo Anh Bồ-Tát,
Trung Chụ Bồ-Tát,
Chế Hạnh Bồ-Tát,
Giải Thoát Bồ-Tát.
Đều cùng tôn kính
Tuân theo đức hạnh
Phổ Hiền Đại-sĩ,
Đầy đủ vô lượng hạnh nguyện
Các hàng Bồ-Tát
An trụ tất cả
Mọi pháp công đức.
Đi khắp mười phương
Hành quyền phương tiện
Vào Phật-pháp tạng,
Rốt ráo bờ kia.
Nguyện khắp mọi nơi,
Vô lượng thế giới,
Thành Chánh Giác cả.
Từ trời Đâu Xuất,
Giáng xuống Vương cung,
Bỏ ngôi vị, chọn xuất gia,
Khổ hạnh rừng già,
Cần tu học đạo,
Nghĩ, làm, thị hiện,
Tùy thuận thế gian,
Dùng sức định tuệ
Hàng phục ma oán.
Đắc pháp vi diệu,
Thành Tối Chánh Giác.
Trời người đều khuyên,
Xin chuyển pháp luân.
Thường dùng tiếng Pháp,
Giác-ngộ thế gian.
Phá thành phiền não,
Hoại hào ngũ dục,
Rửa sạch bụi nhơ,
Hiển rõ trong trắng (thanh bạch)
Điều ngự chúng sanh
Tuyên ngôn diệu lý,
Tích trử công đức,
Hiển bày phước điền.
Dùng mọi thuốc pháp
Cứu chữa ba khổ.
Đều được quán-đảnh,
Thọ ký Bồ Đề,
Dạy làm Bồ-Tát,
Hành A-Xà-Lê,
Thường tập tương ưng,
Vô biên hạnh nguyện,
Thành thục Bồ-Tát.
Vô biên thiện căn,
Vô lượng chư Phật,
Đều cùng hộ niệm
Trong các Phật sát,
Đều thị hiện cả.
Làm các ảo sư,
Hiện các tướng lạ.
Trong các tướng đó,
Thật không làm được.
Các Bồ-Tát nầy
Đều cùng như thế,
Thông suốt tất cả
Tánh của mọi pháp
Và tướng chúng sanh.
Cúng dường chư Phật,
Khai đạo mọi người.
Hóa hiện ra thân,
Mau như chớp sáng,
Xé tan lưới ma,
Cởi mọi ràng buộc.
Siêu vượt địa vị
Thanh văn, Duyên giác.
Vào được pháp Không,
Vô tướng, Vô nguyện,
Khéo lập phướng tiện,
Hiển thị ba thừa.
Vì hạng trung, hạ,
Nên hiện diệt độ,
Đắc các chánh thọ
Không sanh không diệt.
Cũng đươc tất cả
Vô lượng Tổng trì.
Tùy thời ngộ nhập,
Hoa Nghiêm tam muộI,
Đầy đủ tổng trì
Trăm nghìn Tam-muội.
Trụ sâu thiền định,
Thấy vô lượng Phật.
Trong khoảng một niệm,
Biến hóa đi khắp
Tất cả Phật độ,
Được trí biện tài
Của các Như Lai.
Trụ hạnh Phổ Hiền,
Khả năng thiện lành,
Biết tiếng chúng sanh.
Khai hóa hiển hiện,
Mọi pháp chân thật.
Vượt qua các pháp
Thế gian sở hữu.
Tâm thường thực ở,
Nơi đạo độ đời.
Đối với vạn vật,
Tùy ý tự tại
Làm bạn bất thỉnh
Với cả muôn loài.
Thọ trì Pháp tạng
Thậm thâm của Phật.
Hộ chủng tính Phật
Khiến thường chẳng diệt.
Dấy Đại Bi,
Thương chúng sanh
Diễn lời từ
Nhận mắt pháp.
Lấp ba thú,
Mở cửa thiện.
Đối với chúng sanh,
Coi như là mình,
Gánh vác cứu-độ,
Đưa qua bờ kia.
Tất được vô lượng
Công-đức của Phật,
Trí tuệ thánh minh
Chẳng thể nghĩ bàn
Các đại Bồ Tát
Vô lượng vô biên
Chẳng thể kể đếm,
Đồng thời đến hội.
Lại có Tỳ-kheo ni
Số năm trăm người.
Nam cư-sĩ bảy ngàn,
Nữ cư-sĩ năm trăm.
Trời Dục giới,
Trời Sắc giới,
Các trời Phạm thiên,
Tất cả chung cùng,
Tham gia tập hội.

Phẩm thứ ba:
Đại giáo Duyên khởi

Bấy giờ Thế Tôn,
Oai quang rực-rỡ,
Như ánh vàng ròng
Lại như gưong sáng,
Ảnh không ngăn cách,
Hiện ánh sang lớn,
Trăm biến nghìn hóa.
Tôn giả A-Nan,
Liền tự suy nghĩ:
Ngày nay Thế Tôn,
Sắc thân vui nhộn,
Các căn thanh tịnh,
Ánh sáng dung nhan,
Cao vời rực-rỡ.
Cõi báu trang nghiêm,
Từ xưa đến nay
Chưa từng được thấy.
Vui được chiêm ngưỡng,
Sanh tâm hi hữu,
Từ chỗ đứng dậy,
Hở áo vai hữu,
Quỳ dài chắp tay,
Mà bạch Phật rằng:
‘’Ngày nay Thế Tôn,
Nhập đại định lặng,
Trụ pháp kỳ đặc,
Trụ nơi chư Phật,
Trụ hạnh đạo sư,
Trụ đạo tối thắng,
Chư Phật đời trước,
Đời nầy, đời sau,
Cùng tưởng niệm nhau.
Phải chăng Ngài niệm,
Chư Phật quá khứ, vị lai,
Phải chăng Ngài niệm
Chư Phật hiện tại phương xa
Không thì cớ sao,
Oai thần ánh sáng
Rực rỡ như thế?
Xin vì tuyên nói’’.
Bấy giờ Thế Tôn
Bảo A-Nan rằng:
‘’Hay lắm! Hay lắm!
Câu hỏi hay lắm!
Ông vì thương xót,
Lợi lạc chúng sanh,
Mà hỏi như thế,
Rõ nghĩa vi diệu.
Câu hỏi Ông nay
Hơn cả cúng dường
Thiên hạ La-Hán
Và Bích-Chi Phật.
So với bố thí
Loài người, loài trời,
Mọi loài nhuyển động,
Tích lũy nhiều kiếp,
Công đức của Ông
Trăm ngàn lần hơn.
Là bởi vì sao?
Vì nhờ câu hỏi,
Mà trong tương lai
Chư Thiên, loài người,
Tất cả hàm linh,
Sẽ được độ thoát.
A-Nan,
Như Lai đem lòng,
Đại bi vô-tận,
Thương xót tam giới
Mà thị hiện ra,
Nơi cõi đời nầy.
Mở sáng đạo giáo
Muốn cứu mọi loài
Được lợi chân thật.
Vô lượng ức kiếp
Khó gặp khó thấy.
Như hoa Ưu đàm,
Đến thời mới nở.
Câu hỏi ngày nay,
Lợi ích rất nhiều.
A-Nan nên biết !
Như Lai Chánh Giác
Trí tuệ khôn lường,
Không có chướng ngại,
Chỉ cần một niệm,
Trụ vô lượng kiếp.
Thân và mọi căn,
Không tăng không giảm.
Là vì làm sao?
Định tuệ của Phật,
Rốt ráo thông suốt,
Vô cực, vô cùng.
Đối với mọi pháp,
Đều được tự tại.
A-Nan nghe kỹ,
Suy tư nhớ rõ,
Ta sẽ vì Ông,
Phân biệt giải nói’’.

Phẩm thứ tư:
Pháp Tạng Nhân Địa

Phật bảo A-Nan:
Về đời quá khứ,
Vô số kiếp rồi,
Lâu xa vô lượng,
Không thể nghĩ bàn.
Có Phật xuất thế,
Danh hiệu gọi là,
Thế Tự Tại Vương
Như Lai, Ứng Cúng,
Đẳng Chánh Giác,
Minh Hạnh Túc.
Thiện Thệ, Thế Gian Giải,
Vô Thượng Sĩ,
Điều Ngự Trượng Phu,
Thiên Nhơn Sư,
Phật Thế Tôn.
Tại thế giáo thọ,
Bốn mươi hai kiếp.
Thời vì chư thiên,
Cùng người thế gian,
Thuyết kinh giảng đạo.
Có đại quốc chủ,
Tên Thế Nhiêu Vương,
Nghe Phật thuyết pháp.
Tâm đầy vui đẹp,
Liền phát ý đạo
Vô thượng chân chánh.
Bỏ nước bỏ ngôi,
Đi làm Sa-môn,
Hiệu là Pháp Tạng.
Tu đạo Bồ Tát,
Tài cao trí mạnh,
Vượt khác cõi đời.
Ghi rõ tín giải,
Đều là đệ nhất.
Lại có hạnh nguyện,
Thù thắng vô cùng.
Với sức huệ niệm,
Tâm ấy tăng lên,
Kiên cố bất động
Tu hành tinh tấn,
Vượt qua tất cả.
Đến thẳng chỗ Phật,
Dập đầu quỳ dài
Hướng Phật chấp tay
Đọc bài tán tụng,
Phát nguyện rộng lớn.
Lời rằng:
Sắc thân Như Lai diệu đoan nghiêm,
Tất cả thế gian, ai sánh bằng.
Quang minh vô lượng chiếu mười phương,
Nhật nguyệt, hỏa châu đều che lấp.
Thế Tôn thường diễn một âm thanh,
Hữu tình mỗi loại đều hiểu rõ.
Phật hiện một thân sắc vi diệu,
Khắp cả chúng sanh tùy loại thấy.
Tôi nguyện được nghe âm thanh tịnh,
Tiếng pháp của Phật khắp vô biên.
Tuyên dương môn học Giới_Định_Tấn, Thông đạt rất sâu pháp vi diệu.
Trí tuệ rộng lớn sâu như biển,
Nội tâm thanh tịnh, dứt trần lao.
Vượt qua vô biên cửa ác thú,
Đến nhanh rốt ráo bến Bồ-đề.
Vô minh, tham, sân, vĩnh viễn không,
Các ‘hoặc’ tiêu tan nhờ Tam muội.
Cũng như chư Phật trong quá khứ,
Làm Đạo sư lớn của chúng sanh.
Thường cứu tất cả mọi thế gian,
Sanh lão bệnh tử, khổ não thảy.
Thường hành bố thí cùng giới, nhẫn,
Tinh-tấn, định, tuệ, sáu Ba-La.
Hữu tình chưa độ phải được độ,
Kẻ được độ rồi khiến thành Phật.
Ví như cúng dường hằng-sa Thánh,
Chẳng bằng vững mạnh cầu ChánhGiác.
Nguyện khi an-trú trong Tam-muội, Thường phóng hào quang chiếu tất cả.
Cảm đắc thanh tịnh chỗ rộng lớn,
Trang nghiêm thùthắng không đâu bằng
Luân hồi đủ loại thú chúng sanh,
Mau sanh nước tôi, hưởng an-lạc.
Thường lấy từ tâm vớt hữu tình,
Cứu hết vô biên chúng sanh khổ.
Quyết định tôi làm sức vững chắc,
Chỉ có trí thánh Phật chứng biết.
Buông xả dứt hết khổ trong thân,
Như vậy tâm nguyện chẳng thoái lùi.

Phẩm thứ năm:
Chí tâm tinh tấn

Pháp Tạng Tỳ-Kheo
Nói kệ ấy rồi,
Lại bạch Phật rằng:
Dạ, lạy Thế Tôn,
Vì đạo Bồ tát,
Con đã phát tâm
Vô thượng Chánh Giác,
Giữ nguyện làm Phật,
Tốt giỏi như Phật.
Mong Phật vì con
Nói rộng kinh pháp
Con sẽ phụng trì,
Như pháp tu hành.
Bạt hết mọi gốc
Sanh tử cần khổ,
Chóng thành Chánh Giác.
Con muốn làm Phật,
Trí tuệ quang minh,
ở trong quốc độ,
Dạy nhiếp danh tự,
Nghe khắp mười phương
Chư thiên loài người,
Chúng sanh mọi loài,
Sanh về nước con,
Đều làm Bồ-Tát.
Con lập nguyện vậy,
Thắng hơn tất cả
Quốc độ chư Phật,
Có thể được không?
Thế Tự Tại Vương
Tức thời, Phật vì
Pháp Tạng tỳ kheo,
Mà nói Kinh rằng:
Ví như một người,
Lấy đấu múc nước,
Trong cái biển lớn,
Trải qua nhiều kiếp
Cũng cạn đến đáy.
Người có chí tâm cầu đạo
Tinh tấn không ngừng,
Ắt sẽ được quả,
Nguyện gì chẳng được.
Người tự suy nghĩ,
Tu mọi phương tiện,
Mà được thành tựu,
Cõi Phật trang nghiêm.
Như thế tu hành,
Ngươi tự biết lấy.
Nước Phật thanh tịnh,
Ngươi tự nhiếp lấy.
Pháp Tạng bạch Phật:
Ý nghĩa rộng sâu,
Chẳng phải cảnh giới
Của chính riêng con
Chỉ mong Như Lai,
Ứng Chánh Biến Tri,
Rộng nói con biết
Vô lượng Phật sát.
Khi con nghe được
Các pháp như vậy,
Tư duy tu tập,
Thễ tròn sở nguyện.
Thế Gian Tự Tại Vương Phật,
Biết người cao minh,
Chí nguyện sâu rộng.
Liền nói rộng đến,
Hai trăm mười ức,
Cõi nước chư Phật.
Công đức nghiêm tịnh,
Tướng đầy, rộng lớn,
Ứng với tâm nguyện,
Đều hiện ra cả.
Thời pháp Phật nói,
Suốt ngàn ức năm.
Bấy giờ Pháp Tạng,
Nghe Phật thuyết kinh,
Đều thấy vững vàng,
Khởi phát chí nguyện
Vô thượng thù thắng.
Nghiệp thiện, nghiệp ác,
Của trời, của người,
Cõi thô, cõi diệu,
Suy nghĩ rốt ráo.
Tiện nhất tâm ấy
Chọn như ý muốn
Làm thành đai nguyện.
Tinh cần cầu sách,
Cung thận bảo trì, Tu tập công đức
Dủ trọn năm kiếp.
Sự việc công đức
Trang nghiêm hăm mốt
Câu chi Phật quốc độ,
Minh liễu thông đạt
Như một Phật-sát.
Thu lấy nước Phật,
Vượt trội quá đó.
Được Phật thọ ký,
Pháp Tạng đến thẳng
Phật Thế Tự Tại.
Đầu lễ chân Phật.
Nhiễu Phật ba vòng,
Chấp tay đứng lên:
‘’Con đã thành tựu
Hạnh nguyện thanh tịnh,
Trang nghiêm Phật độ‘’.
Phật bảo: ‘’Hay lắm!
Bây giơ là lúc
Ông nay nên nói,
Đại chúng hoan hỉ.
Tất cả đại chúng
Nghe pháp ấy rồi,
Được lợi lành lớn.
ở trong Phật-sát,
Tu tập nhận lấy,
Duyên đến đầy đủ
Vô lượng đại nguyện‘’.

Phẩm thứ sáu
Phát đại thệ nguyện

Pháp Tạng bạch Phật:
Xin Phật rũ nghe,
Như con sở nguyện,
Con sẽ nói đủ:
Nguyện 1: Nước không ác đạo
Nguyện 2: Không đọa ác thú.
Nếu tôi chứng đắc
Vô thượng Bồ Đề
Thành Chánh Đẳng Giác,
Phật sát cư độ,
Đầy đủ vô lượng
Công đức trang nghiêm
Không thể nghĩ bàn.
Không có địa ngục,
Ngạ quỷ, cầm thú,
Bọ bay sâu quậy.
Tất cả chúng sanh
Cho đến Diệm-ma
Trong ba ác đạo,
Sanh về nước tôi,
Thọ giáo pháp tôi,
Sẽ thành A-nậu đa-la
Tam-miệu-tam Bồ-đề,
Không thể trở lại,
Đọa ba ác thú.
Nếu được như thế.
Thì tôi làm Phật.
Không được như nguyện,
Tôi chẳng làm Phật.
Nguyện 3: Thân màu vàng ròng
Nguyện 4: Ba mươi hai tướng
Nguyện 5: Thân không khác nhau.
Khi tôi thành Phật,
Mười phương thế giới,
Mọi chúng sanh nào
Sanh về nước tôi,
Đều có sắc thân
Màu vàng ròng thật,
Ba mươi hai tướng
Của đại trượng phu,
Đoan chánh tịnh khiết,
Đều cùng một loại.
Nếu có hình mạo
Xấu đẹp chẳng đồng,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 6: Có túc mạng thông
Nguyện 7: Có thiên nhãn thông
Nguyện 8: Có thiên nhĩ thông.
Khi tôi thành Phật
Có chúng sanh nào
Sanh về nước tôi,
Tự biết vô lượng
Thời kiếp túc mạng,
Làm thiền, làm ác.
Đều có khả năng
Thấy suốt, nghe thấu,
Biết hết mọi sự
Khứ lai, hiền tại
Trong mười phương cõi.
Không được như thế,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 9: Tha tâm trí thông
Khi tôi thành Phật,
Có chúng sanh nào
Sanh về nước tôi,
Thì được tha tâm trí thông.
Nếu chẳng biết được,
Tâm niệm chúng sanh
Trong trăm ngàn ức
Na_do_tha cõi,
Tôi không làm Phật..
Nguyện 10: Có thần túc thông
Nguyện 11: Biến cúng chư Phật.
Khi tôi thành Phật,
Có chúng sanh nào
Sanh về nước tôi,
Đều được thần thông Ba_la_mật_đa,
Chỉ trong một niệm,
Nếu không vượt qua
Trăm ngàn muôn ức
Na_do_tha cõi,
Đi khắp một vòng
Cúng dường chư Phật,
Tôi không làm Phật..
Nguyện 12: Định thành Chánh Giác.
Khi tôi thành Phật,
Có chúng sanh nào,
Sanh về nước tôi,
Xa rời phân biệt
Các căn vắng lặng.
Nếu không quyết định
Thành Đẳng Chánh Giác,
Chứng đại Niết-bàn,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 13: Quang minh vô lượng
Nguyện 14: Xúc quang an lạc
Khi tôi thành Phật
Quang minh vô lượng,
Chiếu khắp mười phương,
Thắng cả trăng, trời
Ngàn vạn ức lần.
Có chúng sanh nào
Thấy được quang minh,
Chiếu đụng nơi thân,
Mà chẳng an lạc,
Từ tâm làm thiện,
Sanh về nước tôi.
Nếu chẳng được thế,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 15: Thọ mạng vô lượng
Nguyện 16: Thanh Văn vô số.
Khi tôi thành Phật,
Thọ mạng vô lượng,
Thanh Văn trong nước,
Trời người vô số,
Thọ mạng cũng đều vô lượng
Đến nỗi chúng sanh
Trong đại thiên giới,
Đồng thành Duyên Giác,
Trong trăm ngàn kiếp,
Cùng nhau tính toán,
Biết được số ấy,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 17: Chư Phật ngợi khen.
Khi tôi thành Phật,
Mười phương thế giới,
Trong vô lượng cõi,
Vô số chư Phật.
Nếu không cùng nhau
Khen ngợi tên tôi,
Nói công đức tôi,
Thiện lành cõi nước,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 18: Mười niệm được sanh.
Khi tôi thành Phật,
Mười phương chúng sanh,
Nghe danh hiệu tôi,
Hết lòng tin thích,
Có được căn lành,
Lòng thành hướng về,
Muốn sanh nước tôi,
Niệm danh hiệu tôi,
Chỉ được mười niệm.
Nếu không được sanh,
Tôi không làm Phật.
Chỉ trừ những kẻ
Phạm tội ngũ nghịch,
Phỉ báng chánh pháp.
Nguyện 19: Nghe tên phát tâm nguyện
Nguyện 20: Lâm chung tiếp dẫn.
Khi tôi thành Phật,
Mười phương chúng sanh
Nghe danh hiệu tôi,
Phát lòng Bồ đề,
Tu mọi công đức,
Tuân làm sáu Ba La Mật,
Kiên cố không lùi,
Đem hết căn lành,
Hồi hướng vãng sanh,
Một lòng nhớ tôi,
Ngày đêm không ngừng.
Đến giờ thọ chung,
Tôi cùng Bồ Tát,
Đại chúng vây quanh,
Đến trước người ấy,
Trong khoảng chốc lát,
Sanh về nước tôi,
Làm Bồ-Tát A-duy-việt-trí.
Nếu nguyện không thành,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 21: Sám hối vãng sanh.
Khi tôi thành Phật,
Mười phường chúng sanh,
Nghe đến tên tôi,
Luôn nhớ nước tôi,
Phát lòng Bồ Đề,
Kiên cố không lùi.
Vun trồng công đức,
Hết lòng hồi hướng,
Muốn sanh Cực Lạc,
Không thể chẳng toại.
Nếu người vốn ác,
Nghe danh hiệu tôi,
Liền tự tiếc hối,
Vì đạo làm thiện,
Tiện trì kinh giới.
Muốn sanh nước tôi,
Mạng chung không trở
Về ba đường ác,
Liền sanh nước tôi.
Nếu không được vậy,
Tôi không làm Phật
Nguyện22Nước không người nữ
Nguyện 23: Chán nữ đổi nam
Nguyện 24: Hóa sanh hoa sen.
Khi tôi thành Phật,
Nước không phụ nữ.
Nếu có người nữ,
Nghe danh hiệu tôi,
Lòng tin thanh tịnh,
Phát tâm Bồ Đề.
Chán ghét thân gái,
Muốn sanh nước tôi,
Mạng chung liền đổi
Biến thành thân trai
Sanh qua nước tôi.
Mười phương thế giới,
Mọi loài chúng sanh,
Sanh về nước tôi,
Vào ao sen báu,
Hóa sanh trong hoa.
Nếu không được thế,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 25: Trời người kính lễ
Nguyện 26: Nghe tên được phước
Nguyện 27: Hạnh tu thù thắng.
Khi tôi thành Phật,
Mười phương chúng sanh,
Nghe tên hiệu tôi,
Hoan hỉ tin thích,
Lễ bái quy mạng.
Đem lòng thanh tịnh,
Tu hạnh Bồ Tát,
Chư Thiên, người đời
Không ai không kính
Nếu nghe tên tôi,
Sau khi thọ chung,
Sinh nhà tôn quý,
Các căn không thiếu.
Thường tu phạm hạnh thù thắng.
Nếu không được vậy,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 28: Nước không bất thiện
Nguyện 29: Trụ chánh định tụ
Nguyện 30: Vui như Lậu tận
Nguyện 31: Không tham kế thân.
Khi tôi thành Phật,
Ở trong nước tôi,
Không tên bất thiện.
Có chúng sanh nào,
Sanh trong nước tôi,
Đều cùng nhất tâm,
Trụ chánh định tụ,
Xa hẵn nóng bực,
Tâm được trong sáng,
Thọ vui khoái lạc
Giống như Lậu tận
Tỳ kheo La_Hán.
Nếu còn tưởng niệm,
Tham kể đến thân,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 32: Thân Na_la_diên
Nguyện 33: Quang minh huệ biện
Nguyện 34: Thiện hộ pháp yếu.
Khi tôi thành Phật,
Sanh về nước tôi
Căn lành vô-lượng.
Được thân Na_(la)_diên
Kim Cang kiên cố.
Đỉnh thân đều có,
Quang minh chiếu diệu,
Thành tựu tất cả trí tuệ.
Thu hoạch vô biên biện tài,
Nói ra các pháp bí yếu.
Thuyết kinh hành đạo,
Lời như tiếng chuông.
Nếu không được vậy,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 35: Nhất sanh bổ xứ
Nguyện 36: Giáo hóa tùy hỉ.
Khi tôi thành Phật,
Các vị Bồ Tát,
Ở cõi nước khác,
Lại sinh nước tôi,
Rốt ráo ắt đến,
Nhất sanh bổ xứ.
Chỉ trừ bản nguyện,
Còn muốn tự-tại
Vì các chúng sanh,
Mặc áo hoằng thệ,
Giáo hóa tất cả hữu tình.
Đều phát lòng tin,
Tu hạnh Bồ Đề,
Hành đạo Phổ Hiền.
Tuy sanh thế giới tha phương,
Lìa hẵn ác thú,
Hoặc vuì thuyết pháp,
Hoặc vui nghe pháp,
Hoặc hiện thần thông,
Tùy ý tu tập,
Chẳng không trọn thành.
Nếu không được vậy
Tôi không làm Phật.
Nguyện 37: Ăn mặc tùy niệm
Nguyện 38: Cúng cụ tùy ý.
Khi tôi thành Phật,
Người sanh nước tôi,
Ăn uống, y phục,
Tùy niệm liền đến,
Muốn gì đều có.
Chẳng không mãn nguyên
Mười phương chư Phật,
Ứng niệm thọ ký cúng dường.
Không được như vậy,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 39: Trang nghiêm vô tận.
Khi tôi thành Phật,
Vạn vật trong nước
Đều được nghiêm tịnh,
Sáng sủa đẹp đẽ,
Hình sắc đặc thù,
Cùng cực nhiệm mầu,
Chẳng thể kể xiết.
Nếu chúng sanh nào
Dù có thiên nhãn
Mà rõ hình sắc,
Tướng sáng, danh số,
Tông hợp tuyên thuyết,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 40: Cây đạo sáng soi
Nguyện 41: Cây hiện cõi Phật.
Khi tôi thành Phật,
Trong nước tôi có
Vô lượng cây màu,
Cao trăm ngàn dặm.
Riẽng cây đạo tràng
Bốn trăm vạn dặm.
Bồ Tát trong nước,
Dù ít căn lành,
Cũng có khả năng
Muốn thấy chư Phật,
Cõi Tịnh trang nghiêm.
Ứ¬ng thời như nguyện,
Nhìn vào cây báu,
Thảy đều thấy rõ,
Như đối gương sáng,
Soi tỏ nét mặt.
Nếu không được vậy,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 42: Chiếu suốt mười phương
Khi tôi thành Phật,
Quốc độ của tôi,
Rộng lớn nghiêm tịnh,
Sáng soi như gương.
Chiếu suốt mười phương
Thế giới chư Phật,
Vô lượng vô số,
Không thể nghĩ bàn.
Chúng sanh thấy được,
Sanh tâm hy hữu.
Nếu không được thế,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 43: Bảo hương diệu nghiêm
Khi tôi thành Phật,
Từ đất trở lên,
Đến cõi hư không,
Cõi Phật gồm có
Cung điện lầu các,
Hồ nước cây hoa,
Tất cả vạn vật,
Đều do vô lượng
Hương báu hợp thành. Hương lạ tỏa khắp
Mười phương thế giới.
Chúng sanh ngửi hương,
Đều tu hạnh Phật.
Nếu không được vậy,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 44:Phổ đẳng tam muội
Nguyện 45:Trong định cúng
Phật
Khi tôi thành Phật,
Bồ tát mười phương,
Nghe đến tên tôi,
Hết thảy đều được,
Phổ đẳng tam muội,
Thanh tịnh giải thoát,
Tổng trì thâm sâu,
Trụ Tam-ma địa,
Cho đến thành Phật.
Ở trong định ấy,
Một phút phát ý,
Liền khắp cúng dường,
Vô lượng vô biên,
Tất cả chư Phật,
Nếu chẳng được thế,
Tôi không làm Phật.
Nguyện 46: Được Đà-là-ni
Nguyện 47: Nghe danh đắc ‘nhẫn’
Nguyện 48: Hiện chứng bất thoái.
Khi tôi thành Phật,
Các chúng Bồ Tát
Thế giới phương xa
Nghe đến tên tôi,
Chứng pháp ly sanh,
Được Đà-là-ni.
Tu hạnh Bồ-Tát,
Đầy đủ đức bổn,
Thanh tịnh hoan hỉ,
Đắc bình-đẳng trụ,
Đến thời sẽ được
Nhất, nhị, tam nhẫn.
Phật pháp như thế
Mà không hiện chứng,
Chẳng được bất toại,
Tôi không làm Phật.

Phẩm thứ bảy:
Tất thành Chánh Giác

Phật bảo A-Nan :
Bấy giờ Pháp Tạng Tỳ kheo,
Nói nguyện ấy rồi.
Dùng kệ tụng, nói:
‘’Tôi lập nguyện siêu thế,
Quyết đến đạo Vô Thượng
Nguyện nầy chẳng đầy đủ,
Thề chẳng thành Đẳng-Giác.
Tôi làm đại thí chủ,
Cứu hết cả mọi khổ,
Khiến các chúng sanh kia,
Đêm dài không ưu phiền
Sanh ra những căn lành
Thành tựu quả Bồ Đề.
Khi tôi thành Chánh Giác.
Lấy hiệu Vô Lượng Thọ,
Chúng sanh nghe tên đó,
Đều đến trong nước tôi.
Như Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt đều tròn đầy,
Cũng dùng lòng từ lớn,
Lợi ích mọi cấp chúng,
Lìa dục, sâu chánh niệm,
Tinh tuệ, tu phạm hạnh.
Hào quang trí tuệ tôi,
Chiếu khắp mười phương cõi.
Tiêu trừ ba cấu minh,
Sáng cứu mọi ách nạn.
Bỏ được ba chốn khổ,
Dẹp hết phiền não che,
Mở mắt trí-tuệ kia,
Thu được thân ánh sáng.
Đóng cửa các đưòng ác,
Đi qua cửa thú lành,
Vì chúng mở kho pháp
Bố thí công đức báu.
Như trí Phật vô ngại,
Ta làm hạnh từ mẫn,
Thường làm thầy Trời, người,
Là kẻ mạnh ba cõi.
Thuyết pháp sư tử rống,
Rộng độ chúng hữu tình,
Tròn đầy mọi sở nguyện,
Tất cả đều thành Phật.
Nguyện nầy nếu được quả,
Đại thiên rúng cảm-động,
Thiên thần trên hư không,
Sẽ mưa hoa trân diệu.
Phật bảo A-Nan:
Pháp tạng Tỳ kheo,
Nói kệ ấy rồi,
Tức thời khắp đất
Sáu thứ chấn động.
Từ trên rơi xuống
Mưa hoa tuyệt đẹp,
Âm nhạc tự nhiên,
Trong không ngợi khen:
‘’Nhất định ắt thành
Vô Thượng Chánh Giác’’

Phẩm thứ tám:
Tích lũy công đức

A-Nan!
Pháp Tạng Tỳ-kheo,
Ở nơi đức Phật
Thế Tự Tại Vương
Cùng với Trời, người
Trong hàng đại chúng,
Phát thệ rộng lớn,
Lập nguyện ấy rồi,
Trụ tuệ chân thực,
Dũng mãnh tinh tấn.
Nhất hướng chuyên chí,
Trang nghiêm diệu độ,
Tu sửa nước Phật,
Mở mang rộng lớn.
Vượt bậc đẹp nhất,
Kiến lập thường nhiên,
Không suy không biến.
Trong vô lượng kiếp,
Tích lũy đức hạnh,
Chẳng khởi các tưởng
Thích muốn tham lam,
Sân hận, si mê.
Chẳng trước sắc, thanh,
Hương, vị, xúc, pháp.
Những (là) vui nhớ lại,
Chư Phật quá khứ,
Đã tu thiện căn,
Hành hạnh tịch tĩnh,
Xa lìa hư vọng.
Nương cửa chân đế,
Trồng các đức hạnh.
Mọi khổ không lường,
Ít muốn biết đủ,
Chuyên cầu bạch Pháp,
Lợi ich chúng sanh.
Chí nguyện không mõi,
Sức nhẫn thành tựu,
Đối với hữu tình,
Luôn luôn từ nhẫn,
Hiền hòa ái ngữ,
Khuyên bảo sách tấn.
Cung kính Tam Bảo.
Phụng thờ sư trưởng,
Không có giả dối,
Tâm không cong nịnh.
Trang nghiêm các hạnh,
Đầy đủ khuôn phép.
Quán pháp hóa đổi,
Tam muội thường lặng.
Bảo vệ che chở,
Khẩu nghiệp thiện lành:
- Không bàn kẻ khác.
Bảo vệ che chở,
Thân nghiệp thiện lành:
- Không mất luật nghi.
Bảo vệ che chở,
Ý nghiệp thiện lành:
- Thanh tịnh, không nhiễm.
Có được thành nước,
Làng mạc, quyến thuộc,
Trân bảo; sở hữu
Lời khen không ‘trước’
Thường tu các hạnh:
Bố thí, Trì giới,
Nhẫn nhục, Tinh tấn,
Thiền định, Trí tuệ,
Là hạnh lục độ.
Giáo hóa an lập
Vô lượng chúng sanh.
Thường trụ ở đạo,
Vô thượng chân chánh..
Bởi do thiện căn
Mà thành như vậy.
Tự nhiên phát sinh
Vô lượng kho báu,
ở trong xứ đó.
Hoặc làm cư-sĩ trưởng giả,
Dòng họ tôn quỶ.
Hoặc làm Quốc vương
Dòng Sát-đế-lợi,
Chuyển luân Thánh vương.
Hoặc làm Vua trời Dục giới.
Cho đến Phạm Vương.
Tôn trọng cúng duờng
Tất cả chư Phật.
Chẳng hề gián đoạn.
Công đức như thế,
Chẳng thể nói hết.
Thân miệng thuờng phát
Vô lượng hương thơm
Của hoa chiên-đàn,
Hoa ưu-bát-la,
Hương ấy tỏa khắp,
Vô lượng thế giới.
Tùy chỗ mình sanh,
Dung sắc đoan chính,
Băm hai tướng tốt,
Tám mươi vẻ đẹp,
Đầy đủ tất cả.
Tất cả tu được,
Là vật tối thượng,
Lợi lạc hữu tình.
Do nhân duyên nầy,
Khiến cho vô lượng
Chúng sanh phát tâm
Vô thượng Bồ-Đề./.

Phẩm thứ chín:
Thành tựu Viên mãn

Phật bảo A-Nan:
‘’Pháp Tạng Tỳ-kheo,
Tu hạnh Bồ-Tát,
Tính công dồn đức,
Vô lượng vô biên.
Đối tất cả pháp
Đều được tự tại,
Không có vấn đề
Phân biệt lời lẽ
Mà có thể biết.
Các nguyện phát ra,
Thành tựu viên mãn,
Như thật an trụ,
Trang nghiêm đầy đủ.
Oai đức rộng lớn,
Thanh tịnh cõi Phật.
A Nan nghe Phật thuyết vậy,
Liền bạch Phật rằng:
‘’Pháp Tạng Bồ Tát,
Đã thành Phật chưa?
Làm Phật quá khứ,
Hay Phật đương lai,
Hay Phật hiện tại
ỏ thế giới khác?’’
Thế-tôn dạy rằng:
‘’Là Phật Như Lai,
Đến cũng không đến,
Đi cũng không đi,
Không sanh không diệt,
Chẳng có quá khứ,
Hiện tại, vị lai.
Vì nguyện độ sanh,
Hiện ở phương Tây,
Cách Diêm Phù Đề,
Trăm ngàn câu chi
Do-tha Phật sát,
Có một thế giới
Tên là Cực Lạc.’’
Pháp Tạng thành Phật,
Đến nay đã được
Hơn muời đại kiếp.
Hiện đang thuyết pháp,
Có vô lượng số
Bồ-Tát, Thanh-văn
Cung kính vây quanh.

Phẩm thứ mười:
Giai nguyện tác Phật

Phật nói:
Phật A Di Đà
Lúc làm Bồ Tát,
Cầu đắc nguyện nầy.
Vương tử (A)_Xà_Thế,
Cùng với năm trăm
Vị đại trưỏng giả,
Nghe xong vui mừng
Không sao kể xiết.
Họ cầm lọng vàng,
Đến nơi trước Phật,
Cung kính đảnh lễ.
Lọng hoa dâng Phật,
Dâng lọng hoa rồi,
Đến gần đức Phật,
Ngồi về một bên,
Nghe Phật giảng kinh,
Trong lòng nguyện rằng:
‘Khiến cho chúng con
Tới khi thành Phật,
Đều được giống như
Phật A Di Đà’.
Phật liền biết ngay,
Nói các Tỳ Kheo:
‘Như Vương tử đây,
Về sau làm Phật.
Vì các kiếp trước,
Giữ đạo Bồ Tát,
Vô số kiếp sau,
Cúng dưòng được tới,
Bốn trăm ức Phật.
Thời Phật Ca Diếp,
Các vị ấy là
Đệ tử của ta,
Nay cùng gặp lại
Hiện cúng dường ta,.
Khi các Tỳ Kheo,
Nghe Phật nói xong,
Vô cùng vui mừng.

    « Xem chương trước «      « Sách này có 6 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Các bài tiểu luận về Phật giáo của Trần Trọng Kim


Bát-nhã Tâm kinh Khảo luận


Bức Thành Biên Giới


Chuyện Vãng Sanh - Tập 1

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Quý vị đang truy cập từ IP 44.220.62.183 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Ngọc Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Văn Minh Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Thiền Khách Rộng Mở Tâm Hồn nước Rộng Mở Tâm Hồn Bui Tuyet Lan Rộng Mở Tâm Hồn Xuân Thôn Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Độ Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Tâm Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Yduongvan Rộng Mở Tâm Hồn Trí Tuệ Từ Bi Rộng Mở Tâm Hồn Tiến Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Hoat Khong Rộng Mở Tâm Hồn Van Tran Thu Huyen Rộng Mở Tâm Hồn nguyen ba tho Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn Tâm Lương Rộng Mở Tâm Hồn lamtrinh ... ...

Hoa Kỳ (543 lượt xem) - Việt Nam (160 lượt xem) - Senegal (3 lượt xem) - Saudi Arabia (2 lượt xem) - Philippines (2 lượt xem) - Anh quốc (1 lượt xem) - Hà Lan (1 lượt xem) - Ấn Độ (1 lượt xem) - Mauritius (1 lượt xem) - Morocco (1 lượt xem) - Đức quốc (1 lượt xem) - Algeria (1 lượt xem) - Nga (1 lượt xem) - Uzbekistan (1 lượt xem) - Kenya (1 lượt xem) - ... ...