Để có thể hành động tích cực, chúng ta cần phát triển một quan điểm tích cực. (In order to carry a positive action we must develop here a positive vision.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi xa, hãy đi cùng người khác. (If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.)Ngạn ngữ Châu Phi
Chớ khinh tội nhỏ, cho rằng không hại; giọt nước tuy nhỏ, dần đầy hồ to! (Do not belittle any small evil and say that no ill comes about therefrom. Small is a drop of water, yet it fills a big vessel.)Kinh Đại Bát Niết-bàn
Mất tiền không đáng gọi là mất; mất danh dự là mất một phần đời; chỉ có mất niềm tin là mất hết tất cả.Ngạn ngữ Nga
Càng giúp người khác thì mình càng có nhiều hơn; càng cho người khác thì mình càng được nhiều hơn.Lão tử (Đạo đức kinh)
Sự thành công thật đơn giản. Hãy thực hiện những điều đúng đắn theo phương cách đúng đắn và vào đúng thời điểm thích hợp. (Success is simple. Do what's right, the right way, at the right time.)Arnold H. Glasow
Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo; nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe, chân vật kéo.Kinh Pháp Cú (Kệ số 1)
Mục đích của đời sống là khám phá tài năng của bạn, công việc của một đời là phát triển tài năng, và ý nghĩa của cuộc đời là cống hiến tài năng ấy. (The purpose of life is to discover your gift. The work of life is to develop it. The meaning of life is to give your gift away.)David S. Viscott
Chúng ta thay đổi cuộc đời này từ việc thay đổi trái tim mình. (You change your life by changing your heart.)Max Lucado
Điều kiện duy nhất để cái ác ngự trị chính là khi những người tốt không làm gì cả. (The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.)Edmund Burke

Trang chủ »» Danh mục »» PHẬT HỌC PHỔ THÔNG »» Nhập Pháp Giới (Thi hóa phẩm Nhập pháp giới kinh Hoa Nghiêm) »» Phần 2 »»

Nhập Pháp Giới (Thi hóa phẩm Nhập pháp giới kinh Hoa Nghiêm)
»» Phần 2

(Lượt xem: 4.900)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Nhập Pháp Giới (Thi hóa phẩm Nhập pháp giới kinh Hoa Nghiêm) - Phần 2

Font chữ:SÁCH AMAZONMua bản sách in

Nầy nam tử, phương Nam tìm đến
Thành Đa La Tràng kết ngàn cây
Cầu vua Yễm Túc giải bày,
Học Bồ Tát hạnh không ngoài nhân gian.
Vào cung thất thấy ngàn khí giới
Hành tội nhân, cắt lưỡi, chặt tay.
Thiện Tài sinh khởi lòng nghi
Chư thiên liền hiện giải bày pháp môn.
Do hóa hiện, tịnh tu như-huyễn
Lập ngục môn, nguyền độ nhân sinh.
Khiến dân kinh sợ ngục hình
Xa lìa tội ác, tựu thành diệu môn.
Lạy từ tạ, Thiện Tài cất bước
Tìm Đại Quang, vua nước Diệu Quang.
Đại từ, đại hạnh đạo tràng
Cỏ cây, cầm thú hàng hàng thuận quy.
Trước cổng thành uy nghi lầu gác,
Chạm lưu ly, phượng tạc, long chầu.
Bạch ngân, thất bảo muôn màu,
Lưới ngọc giăng khắp, bửu châu sáng lòa.
Vua thường ngự trong tòa pháp tạng,
Trước bệ vàng, ức vạn tư sanh.
Trân châu, bích ngọc sẵn dành,
Mang ra bố thí, chúng sanh vui mừng.
Khuyến thiện pháp, dùng phương tiện hạnh
Dạy chúng sanh thanh tịnh, an vui.
Mở kho bố thí trong ngoài,
Dạy lìa điều ác, lòng thôi oán thù.
Ngài Thiện Tài đến thành An Trụ,
Tìm gặp ngài Bất Động Ưu-bà-di.
Mẹ Bát Nhã, cha Đại Bi,
Hạnh từ tỏa sáng, lưu ly một trời.
Thiện Tài nhập năm trăm tam muội,
Thấy thân bà phát khởi diệu hương.
Dung nhan quang rạng lạ thường,
Diệu tâm thanh tịnh, chưa từng bợn nhơ.
Nầy nam tử, kiếp tên Ly Cấu
Phụ Vương là Điển Thọ sinh ra
Một thân công chúa là ta
400. Đêm khuya vang động âm ba nhạc trời.
Công chúa ngự trên lầu nhìn thấy
Đấng Thế Tôn, Tu Tý là danh.
Như Lai phóng đại quang minh,
Chư thiên, Bồ Tát chầu quanh chỗ ngồi.
Lòng khát ngưỡng, công nương đãnh lễ
Đấng đại từ thuyết kệ dạy rằng :
Phát nguyện bất-khả-hoại tâm,
Diệt trừ phiền não, sưu tầm hạnh môn.
Không mỏi nhọc, hằng cầu Vô Thượng
Tai hằng nghe vô lượng pháp luân.
Nhẫn trong một chữ chưa từng,
Sinh tâm thế trí, biện phân hai đường.
Như thương gia vào trong hải đảo
Nhặt Như-Lai-ngọc-báu mang về.
Như người bủa lưới sông mê,
Đôi bờ sinh tử, Bồ Đề triển khai.
Như nhật, nguyệt sáng soi thế giới,
Hoa diệu tâm nở cõi ta bà,
Đại phong, đại địa thuận hòa
Dùng tứ-nhiếp-pháp trên tòa chuyển luân.
Về phương Nam, núi tên Thiện Đức
Ngài Biến Hành là bậc thiện căn.
Từ trên đỉnh núi định thần
Kinh hành chậm rãi, uy phong sáng ngời.
Đây Bát Nhã, diệu môn Bồ Tát
Được vô y, vô tác thần thông
Hiện thân đồng chúng sanh thân,
Tùy cơ hóa độ khắp trong muôn loài.
Về phương nam, nước tên Quảng Đại
Tìm gặp người Trưởng giả buôn hương.
Gom hương điều phục, tỏ tường
Sinh ra thiện pháp, hoằng dương thế trần.
Về phương Nam, vào thành Lâu Các
Người lái thuyền tên gọi Ba-thi-La
Trăm ngàn thương chủ gần xa,
Trên bờ bỉ ngạn, thuyết ra đại từ.
Đại bi tràng, tịnh tu diệu đức
Trong biển tâm, châu ngọc hằng sa.
Chèo thuyền qua lại, lại qua
Đưa người ra khỏi ái hà, về thôi.
Về phương Nam, tìm Vô Thượng Thắng
Khả-Lạc thành, thuyết giảng độ tha.
Đi qua quốc độ Thâu Na
Nhật Quang đại thọ trổ hoa Bồ Đề.
Tâm bát nhã, hiện muôn thân tướng,
Thân Thiên Vương, bửu trướng, bửu đăng.
Nhất tâm đãnh lễ, cúng dường
Khoảng trong một niệm, mười phương hiện tiền.
Vô phân biệt nên không chấp tướng,
Nghe ngữ ngôn, không tưởng ngữ ngôn
Thọ trì tất cả pháp luân,
Giữ tâm như-huyễn, hiện thân Bồ Đề.
Về phương Nam, nước tên Hiểm Nạn
Bà-Tu-Mật-Đa thành Bửu Trang Nghiêm.
Mắt xanh biếc, da chân kim
Hiện thân mỹ nữ, đoan nghiêm khác người.
Thân trang sức bằng muôn chuỗi ngọc,
Phát diệu âm, đội mão bửu châu.
Ly-tham-dục-tế sở cầu,
Như-huyễn-tam-muội sáng làu trí minh.
Thọ thân nữ như phương tiện hạnh,
Dạy cho người xa lánh sắc phàm.
Lìa thị dục, đoạn tâm tham,
Nhập nhất-thiết-trí, chẳng lầm giả, chân.
Đi về Nam, đến thành Thiện Độ
Cư sĩ tên Tỳ-sắc-chi-La
Chiên đàn tòa tháp mở ra
Chứng liền tam muội, sát na định thần.
Biết khắp cả mười phương chư Phật
Chưa bao giờ cùng tận độ sanh
Chỉ dùng phương tiện thiện lành
Chưa từng nhập diệt, tử sinh cận kề.
Trong sanh tử, lập lời thiện-thệ
Khéo đưa người thoát bể trầm luân
Phật-chủng-vô-tận, vô ngần
Chưa từng dời gót, an thân Niết Bàn.
Trong tam muội, thấy hằng chư Phật
Gieo căn lành, liễu đạt thần thông.
Lập hạnh nguyện, dụng diệu công,
Xuất gia, tu tập, đi trong cõi người.
Liền nói kệ: phương Nam tìm gặp
Có núi tên Bổ Đát Lạc Ca.
Thành dát ngọc, rừng trổ hoa,
Ao thanh, suối mát, hợp hòa, điều nhu.
Quán-Tự-Tại, trượng phu dũng mãnh
Độ chúng sinh, ngự đỉnh Thánh-Hiền.
Oai chấn động, đức vô biên
Lời kinh vô tự, pháp thiền vô môn.
Thiện Tài thấy, sinh tâm hoan hỉ
Chắp tay nhìn, lòng tự nghĩ rằng :
Thiện Tri Thức, vạn đức ân
Gốc mầm phước báu, sinh nhân Bồ Đề.
Từ chỗ ngồi, đến bên chiêm bái
Thấy Thiện Tài, Bồ Tát dạy rằng :
‘Thiện nam tử phát đại tâm,
Mong cầu diệu pháp thậm thâm vô cùng.
Trí sánh được hư không trong sáng
Hạnh thuần nhu, chứa nhóm thiện căn
Từ tâm khuyến đạo thế gian
500. An trong trí huệ đại quang, đại từ.’
Hạnh từ bi, pháp môn giải thoát
Dù sa vào La sát quỷ vương
Chúng sanh nhất niệm xưng danh
Quán Âm Bồ Tát tầm thanh cứu nàn.
Ví như kẻ lòng đầy dâm loạn,
Ví như người hờn giận, mê tâm.
Niệm danh Bồ Tát Quán Âm
Xa lìa lòng dục, tâm sân tức thì.
Ban đồng nam tâm bi, trí tuệ
Ban đồng nữ diễm lệ, đoan trang.
Hiện thân cùng khắp thế gian
Vì người khai mở đạo tràng từ bi.
Các cõi nước mười phương tùy hỷ,
Quán Thế Âm diệu trí, thần thông.
Nghe xưng danh hiệu Quán Âm,
Ban pháp vô úy khắp trong muôn loài.
Phước như biển, tụ vô lượng đức
Mắt đại từ, thấu suốt chúng sanh.
Mười phương thị hiện nguyên hình.
Khởi tâm liền thấy hiển linh rõ ràng.
Sáng hơn cả muôn ngàn nhật nguyệt,
Luân-vi-Sơn Bồ Tát hiện thân.
Lấy chân ấn đất, nhập thần
Ta bà thế giới, bửu trân hóa thành.
Thấy chư Phật mười phương rực sáng
Thấy A Tỳ vô tận sinh linh,
Tiếng than đất thảm, trời kinh
Trong vô lượng kiếp, tử sinh phận người.
Thấy chúng sinh nghiệp duyên vọng khởi
Tâm chuyển lưu dời đổi, đổi dời.
Đi trong ảo vọng của đời
Sinh thân lên xuống, bời bời sát na.
Thần Đại Thiên Đọa La Bát Để
Hứng nước từ bốn bể trên tay
Vân võng diệu lực hiển bày
Cúng dường, thí pháp, thí tài khắp nơi.
Khắp đại địa đồng thời chấn động
Lá trong rừng thoắt bỗng trổ đầy.
Hoa phơi sắc, trái oằn cây
Nhạc trời quyện gió, nước mây đượm nhuần.
Ma-Kiệt-Đề địa thần An Trụ
Hóa ngàn muôn thất bửu dưới chân
Dạy rằng: quả báo thiện căn
Đến từ phước lực nhiếp căn tu trì.
Tu Di Sơn vi trần số kiếp
Xuất, nhập, tu bất khả thuyết bàn.
Từ trong vô lượng thời gian,
Phụng thờ, cung kính, cúng dường Như Lai.
Đầu đãnh lễ, Thiện Tài từ tạ
Ca-tỳ-la có Chủ Dạ Thần
Ngàn sao lấp lánh lân trần
Hương-liên-hoa-tạng tọa thân sáng ngời.
Phóng quang minh phá tan si ám
Làm lái thuyền dứt gió, ngăn mưa.
Từ tâm nói pháp Phật thừa
Đưa người cặp bến, qua bờ như không.
Mắt thanh tịnh thấy mười phương cõi
Thấy Phật thân ngồi cội Bồ Đề.
Thấy nơi biển khổ, rừng mê.
Luân hồi sáu ngã, đi, về, hỡi ai.
Biển ngôn ngữ dùng tai nghe khắp
Cũng thời nghe thuyết pháp chuyển luân.
Thanh âm vi diệu khôn cùng,
Nhớ ghi, trì niệm, trùng trùng hiển thông.
Tâm vô ngại, chứa không-một-vật
Đại thần thông điều phục chúng sinh.
Phước như hải, trí tịnh thanh
Thấy tam thế Phật tựu thành diệu môn.
Bồ Đề tràng có muôn Bồ Tát
Có Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang.
Thiện Tài đãnh lễ dưới chân
Trăm vòng hữu nhiễu, nhất tâm khẩn cầu.
Thấy chư Phật mười phương chói rạng,
Thấy đạo tràng, thọ mạng, ngôn âm.
Thuyết pháp, chúng hội, thần thông
Thấy muôn thân tướng chẳng đồng như nhau.
Biết chư Phật chẳng đi, chẳng đến
Biết Như Lai không diệt, không sinh
Pháp thân bình đẳng, quang minh
Hiện muôn ngàn tướng độ sinh chẳng đồng.
Muôn chư Phật hiện trong tam giới
Số lượng nào khác với thế gian
Hãy đi đến chỗ Dạ Thần
Hỉ-Mục-Quán-Sát hóa thân khắp cùng.
Trong tiền kiếp hiện thân Bửu Nữ
Vua có ngàn Vương Tử đoan nghiêm.
Một đêm mây tạnh, trời êm
Thấy ngay trong mộng hiện tiền Thế Tôn.
Thân sáng đẹp, bửu sơn, diệu lực
Phóng quang minh sáng rực tòa chương.
Thân ta cùng với Đại vương
Khấu đầu đãnh lễ, cúng dường Như Lai.
Trong nhiều kiếp không quên hạnh nguyện
Làm Dạ Thần, hóa hiện hoằng dương.
Nguyện cùng chư Phật mười phương,
Nhập phương tiện đạo, dẫn đường chúng sanh.
Vô lượng kiếp hiện thân khắp cõi
Dạy thọ trì, giữ giới, tịnh căn
Hoặc nơi vô lượng ức thân
600. Hiển bày, thị hiện Phổ Hiền hạnh môn.
Lạy từ tạ, tìm thần Diệu Hữu
Tại đạo tràng biết được tiền căn
Xuất sinh nước Bửu Hoa Đăng,
Khiến trong quốc độ thiện căn thấm nhuần.
Tùy tâm niệm chúng sinh hóa đạo
Hồ nước xanh sen báu nở ra.
Đạo tràng Đại Bửu Liên Hoa
Có muôn Bồ Tát trên tòa chuyển luân.
Đức Phổ Hiền biết tâm sanh chúng
Lòng mê mờ, nặng chấp cảnh, thân
Diệu âm vang động tầng mây
‘Như Lai xuất thế Pháp-Vân-ÂmTràng’.
Trong lúc đó Thánh Vương, Bửu Nữ
Cùng nhân dân, vương tử, đại thần
Đồng bay lên giữa hư không,
Thánh Vương nói kệ cúng dường Như Lai.
Trong nhiều kiếp hiện thân cùng khắp
Chuyển trí luân, thọ pháp, đưa đường.
Sanh thân quyến thuộc Thiên Vương
Thuận tin, y giáo, chưa từng thối tâm.
Lại dạy rằng: Dạ Thần Âm Hải
Đến thỉnh cầu, lễ bái, cúng dường.
Thiện Tài lạy tạ, tri ân
Nhiễu quanh đãnh lễ, ân cần tán dương.
Nầy nam tử, khởi tâm vô trụ
Nguyện xa lìa trần cấu, nhiễm ô.
Vì người thuyết pháp đưa đò
Trụ nơi đại trí, vượt bờ sông mê.
Người luyến ái vợ con, tài sản
Thời vì người thuyết giảng đại bi.
Xa rời khổ ái, biệt ly
Sinh tâm bình đẳng, ích chi lòng phàm.
Người sân hận, tham lam, cố chấp
Ta vì người giáo pháp nhẫn, từ.
Tinh tấn, thiền định, suy tư
Quán chiếu lục độ, Chân Như Bồ Đề.
Ta vì người đắm mê sắc tướng
Dạy cho người chớ vướng sắc trần.
Như Lai thanh tịnh Pháp Thân
Không tan, không hợp, không phân, không lìa.
Ta vì người đắm mê ngũ uẩn
Dạy cho người an trụ vô y.
Đưa người đến chỗ huyền vi,
Sắc Không như nhất, khác gì có, không.
Thường quán sát đạo tràng Bồ Tát
Phóng quang minh đại hải thanh âm.
Trang nghiêm pháp giới hư không,
Biết rằng Phật lực khắp trong muôn loài.
Thường quán sát Như Lai hiện tướng
Liền thấy muôn hiện tượng phơi bày.
Từ sơ khởi phát tâm bi
Tịnh Ba-la-mật đến khi vẹn toàn.
Chỗ xưa kia chưa từng chứng nhập
Nay hiện bày vạn pháp nhất như.
Nhập đạo bình đẳng đại từ
Khắp trong tam thế không dư một ngày!.
Liền biết được pháp môn giải thoát
Trọn không sinh, không diệt, thậm thâm.
Ví như ảnh tượng tự tâm
Từ nhất-thiết trí nẩy mầm, trổ hoa.
Giải thoát đó cũng là biến hóa
Hóa sinh ra Bồ Tát diệu minh.
Khác chi như bóng chính mình
Từ trong thiện nghiệp tựu thành diệu công.
Biết không nghi pháp môn như-huyễn
Như âm vang, thần biến khắp cùng.
Tùy nghi hóa độ nhân quần
Như hoa đại thọ nở bừng thần thông.
Đi đến chỗ Dạ Thần Thủ Hộ
Thấy trên tòa nhất thiết bửu quang
Hiện thân nhất thiết thế gian
Như Lai thể tánh, đạo tràng diệu âm.
Thành tựu môn phổ âm vi diệu
Giải thoát môn niệm niệm không dừng
Sung mãn pháp giới khắp cùng,
Kính thờ chư Phật, khai thông ba đời.
Chư Bồ Tát không rời tự thể
Tam muội môn vào bể ngôn âm.
Theo lời đến chỗ Dạ Thần
Cung kính đãnh lễ, dưới chân khẩn cầu.
Nầy nam tử, thế gian hỉ lạc
Là do nơi uy lực Như Lai
Thực hành, tin thuận như lời,
Sinh ra thiện nghiệp chuyển dời ác nhân.
Chuyển ác nghiệp thành ra phước báu
Gieo căn lành thiện đạo không sai
Y theo pháp ấn Như Lai
Hoán chuyển nghiệp lực trần ai vậy thời.
Thấy cảnh giới, không tham, không chấp
Vinh nhục kia, không thấp, không cao.
Tài vật nào giữ dài lâu
Nhân duyên tan hợp, không đâu là bờ.
Gieo thiện nhân không chờ để gặt
Khởi trí minh quán sát Chân Không.
Pháp tánh chân thật tâm đồng,
Đi trong muôn cõi thấy cùng Phật thân.
Nguyện làm lọng đại bi che khắp
Nguyện làm chày đại trí Kim Cang
Sông mê, núi chướng phá tan,
Thánh tài, thập lực, đạo tràng tự tâm.
Lạy từ tạ đến thần Đại Nguyện
700. Hiện thân đồng hình tướng chúng sanh.
Thiện Tài phát khởi niệm lành
Chứng nhập diệu lực, thọ sanh cũng đồng.
Đồng giác ngộ, đồng tâm, đồng lực
Đồng biện tài, tịnh đức, huệ căn.
Sắc thân đại nguyện luân vân
Hiện thân làm đại pháp đăng đưa đường.
Thanh tịnh trí, biết thân như-huyễn
Đại bi tâm, hoán chuyển mê mờ.
Thuyền đưa không cặp bến bờ,
Cũng không buông lái trơ vơ giữa dòng.
Vô sở trụ, không phân, không chấp
Tùy thiện duyên, chiếu khắp, soi cùng.
Kiếp không dài, ngắn, riêng, chung
Ba thời là một, trí luân tuyệt vời.

    « Xem chương trước «      « Sách này có 6 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

_______________

TỪ ĐIỂN HỮU ÍCH CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
1200 trang - 54.99 USDBẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
1200 trang - 45.99 USDBẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
728 trang - 29.99 USDBẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
728 trang - 22.99 USD

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Quý vị đang truy cập từ IP 34.239.176.54 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Ngọc Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Văn Minh Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Thiền Khách Rộng Mở Tâm Hồn nước Rộng Mở Tâm Hồn Bui Tuyet Lan Rộng Mở Tâm Hồn Xuân Thôn Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Độ Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Tâm Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Yduongvan Rộng Mở Tâm Hồn Trí Tuệ Từ Bi ... ...

Hoa Kỳ (164 lượt xem) - Việt Nam (107 lượt xem) - Australia (38 lượt xem) - French Southern Territories (9 lượt xem) - Anh quốc (1 lượt xem) - Nga (1 lượt xem) - ... ...