Lào

Lào là một quốc gia nhỏ nằm giữa Việt nam và Thái Lan, diện tích 236,800 km2, dân số 6,5 triệu với 90% theo đạo Phật. Đạo Phật được truyền vào xứ Lào trong triều vua Dvaravati vào thế kỷ 7 TL cùng với truyền thống xem nhà vua là vị có trách nhiệm hộ pháp, gọi là Pháp vương (Dhammaraja). Vào thế kỷ 14 TL, vua Fa Ngum thống trị toàn cõi đất nước, đặt kinh đô tại Luang Prabang, bên bờ sông Mekong, và thỉnh mời Hòa thượng Pasaman, người Khmer, làm quốc sư và truyền bá tông phái Thượng tọa bộ Theravada. Từ đó, Phật giáo trở thành quốc giáo. Ngày nay, thủ đô của Lào là thành phố Vientiane nhưng Luang Prabang vẫn được xem như là trung tâm Phật giáo Lào.

Các chùa nổi tiếng ở Lào thường được khách hành hương đến thăm viếng: chùa That Luang và chùa Sisaket ở Vientiane, chùa Xiengthong ở Luang Prabang, và các di tích Phật giáo ở Xiengkhuang (Cánh đồng Chum), Champasak (Pakse).

Dưới đây là vài hình ảnh Phật giáo Lào sưu tập từ các trang web trên Internet.

[ Home ]

 
0map_laos02.jpg
0map_laos02.jpg
1008 * 1243
0map_laos03.jpg
0map_laos03.jpg
1976 * 2994
0map_laos04.jpg
0map_laos04.jpg
2272 * 2635
0map_lp.jpg
0map_lp.jpg
2500 * 1945
0map_vt01.jpg
0map_vt01.jpg
2442 * 3173
0map_vt02.jpg
0map_vt02.jpg
2256 * 1347
1sisaket.jpg
1sisaket.jpg
1200 * 900
1thatdam.jpg
1thatdam.jpg
1200 * 896
1thatluang.jpg
1thatluang.jpg
1200 * 900
1xiengthong.jpg
1xiengthong.jpg
1200 * 900
cave01.jpg
cave01.jpg
1200 * 900
cave02.jpg
cave02.jpg
1200 * 900
cave03.jpg
cave03.jpg
1200 * 900
cave04.jpg
cave04.jpg
683 * 1024
cave05.jpg
cave05.jpg
1199 * 900
cave06.jpg
cave06.jpg
1200 * 900
cave07.jpg
cave07.jpg
1200 * 900
cave08.jpg
cave08.jpg
900 * 1200
cave09.jpg
cave09.jpg
800 * 1203
cave10.jpg
cave10.jpg
1200 * 900
cave11.jpg
cave11.jpg
1200 * 900
cave12.jpg
cave12.jpg
1201 * 900
champasak01.jpg
champasak01.jpg
1200 * 803
champasak02.jpg
champasak02.jpg
1200 * 900
champasak03.jpg
champasak03.jpg
1200 * 900
champasak04.jpg
champasak04.jpg
1200 * 900
champasak05.jpg
champasak05.jpg
1200 * 900
champasak06.jpg
champasak06.jpg
900 * 1200
champasak07.jpg
champasak07.jpg
900 * 1200
laos01.jpg
laos01.jpg
1200 * 803
laos02.jpg
laos02.jpg
900 * 1200
laos03.jpg
laos03.jpg
1125 * 900
laos04.jpg
laos04.jpg
1200 * 900
laos05.jpg
laos05.jpg
1200 * 900
laos06.jpg
laos06.jpg
1200 * 900
laos07.jpg
laos07.jpg
900 * 1200
laos08.jpg
laos08.jpg
1200 * 900
laos09.jpg
laos09.jpg
1200 * 900
laos10.jpg
laos10.jpg
900 * 1200
laos11.jpg
laos11.jpg
900 * 1200
laos12.jpg
laos12.jpg
900 * 1122
laos13.jpg
laos13.jpg
1200 * 900
laos14.jpg
laos14.jpg
815 * 1200
laos15.jpg
laos15.jpg
1200 * 900
laos16.jpg
laos16.jpg
900 * 1200
laos17.jpg
laos17.jpg
900 * 1200
prabang01.jpg
prabang01.jpg
1200 * 900
prabang02.jpg
prabang02.jpg
1200 * 900
prabang03.jpg
prabang03.jpg
1200 * 900
prabang04.jpg
prabang04.jpg
1200 * 900
prabang05.jpg
prabang05.jpg
1200 * 900
prabang06.jpg
prabang06.jpg
1200 * 900
prabang07.jpg
prabang07.jpg
1200 * 900
prabang08.jpg
prabang08.jpg
1200 * 900
prabang09.jpg
prabang09.jpg
1200 * 900
prabang10.jpg
prabang10.jpg
1200 * 900
prabang11.jpg
prabang11.jpg
775 * 900
prabang12.jpg
prabang12.jpg
1200 * 900
prabang13.jpg
prabang13.jpg
1200 * 900
prabang14.jpg
prabang14.jpg
1024 * 768
prabang15.jpg
prabang15.jpg
1013 * 1200
prabang16.jpg
prabang16.jpg
1197 * 900
prabang17.jpg
prabang17.jpg
1200 * 900
prabang18.jpg
prabang18.jpg
1200 * 900
prabang19.jpg
prabang19.jpg
1200 * 900
prabang20.jpg
prabang20.jpg
1200 * 900
vientiane01.jpg
vientiane01.jpg
1200 * 900
vientiane02.jpg
vientiane02.jpg
667 * 1000
vientiane03.jpg
vientiane03.jpg
900 * 1200
vientiane04.jpg
vientiane04.jpg
1200 * 900
vientiane05.jpg
vientiane05.jpg
1200 * 900
vientiane06.jpg
vientiane06.jpg
1200 * 900
vientiane07.jpg
vientiane07.jpg
1200 * 900
vientiane08.jpg
vientiane08.jpg
900 * 1200
xiengkhuang77.jpg
xiengkhuang77.jpg
912 * 900
zmap_laos01.jpg
zmap_laos01.jpg
4677 * 6623

[ Home ]

Lao

Lào

Lào là một quốc gia nhỏ nằm giữa Việt nam và Thái Lan, diện tích 236,800 km2, dân số 6,5 triệu với 90% theo đạo Phật. Đạo Phật được truyền vào xứ Lào trong triều vua Dvaravati vào thế kỷ 7 TL cùng với truyền thống xem nhà vua là vị có trách nhiệm hộ pháp, gọi là Pháp vương (Dhammaraja). Vào thế kỷ 14 TL, vua Fa Ngum thống trị toàn cõi đất nước, đặt kinh đô tại Luang Prabang, bên bờ sông Mekong, và thỉnh mời Hòa thượng Pasaman, người Khmer, làm quốc sư và truyền bá tông phái Thượng tọa bộ Theravada. Từ đó, Phật giáo trở thành quốc giáo. Ngày nay, thủ đô của Lào là thành phố Vientiane nhưng Luang Prabang vẫn được xem như là trung tâm Phật giáo Lào.

Các chùa nổi tiếng ở Lào thường được khách hành hương đến thăm viếng: chùa That Luang và chùa Sisaket ở Vientiane, chùa Xiengthong ở Luang Prabang, và các di tích Phật giáo ở Xiengkhuang (Cánh đồng Chum), Champasak (Pakse).

Dưới đây là vài hình ảnh Phật giáo Lào sưu tập từ các trang web trên Internet.

[ Home ]

 
0map_laos02.jpg
0map_laos02.jpg
1008 * 1243
0map_laos03.jpg
0map_laos03.jpg
1976 * 2994
0map_laos04.jpg
0map_laos04.jpg
2272 * 2635
0map_lp.jpg
0map_lp.jpg
2500 * 1945
0map_vt01.jpg
0map_vt01.jpg
2442 * 3173
0map_vt02.jpg
0map_vt02.jpg
2256 * 1347
1sisaket.jpg
1sisaket.jpg
1200 * 900
1thatdam.jpg
1thatdam.jpg
1200 * 896
1thatluang.jpg
1thatluang.jpg
1200 * 900
1xiengthong.jpg
1xiengthong.jpg
1200 * 900
cave01.jpg
cave01.jpg
1200 * 900
cave02.jpg
cave02.jpg
1200 * 900
cave03.jpg
cave03.jpg
1200 * 900
cave04.jpg
cave04.jpg
683 * 1024
cave05.jpg
cave05.jpg
1199 * 900
cave06.jpg
cave06.jpg
1200 * 900
cave07.jpg
cave07.jpg
1200 * 900
cave08.jpg
cave08.jpg
900 * 1200
cave09.jpg
cave09.jpg
800 * 1203
cave10.jpg
cave10.jpg
1200 * 900
cave11.jpg
cave11.jpg
1200 * 900
cave12.jpg
cave12.jpg
1201 * 900
champasak01.jpg
champasak01.jpg
1200 * 803
champasak02.jpg
champasak02.jpg
1200 * 900
champasak03.jpg
champasak03.jpg
1200 * 900
champasak04.jpg
champasak04.jpg
1200 * 900
champasak05.jpg
champasak05.jpg
1200 * 900
champasak06.jpg
champasak06.jpg
900 * 1200
champasak07.jpg
champasak07.jpg
900 * 1200
laos01.jpg
laos01.jpg
1200 * 803
laos02.jpg
laos02.jpg
900 * 1200
laos03.jpg
laos03.jpg
1125 * 900
laos04.jpg
laos04.jpg
1200 * 900
laos05.jpg
laos05.jpg
1200 * 900
laos06.jpg
laos06.jpg
1200 * 900
laos07.jpg
laos07.jpg
900 * 1200
laos08.jpg
laos08.jpg
1200 * 900
laos09.jpg
laos09.jpg
1200 * 900
laos10.jpg
laos10.jpg
900 * 1200
laos11.jpg
laos11.jpg
900 * 1200
laos12.jpg
laos12.jpg
900 * 1122
laos13.jpg
laos13.jpg
1200 * 900
laos14.jpg
laos14.jpg
815 * 1200
laos15.jpg
laos15.jpg
1200 * 900
laos16.jpg
laos16.jpg
900 * 1200
laos17.jpg
laos17.jpg
900 * 1200
prabang01.jpg
prabang01.jpg
1200 * 900
prabang02.jpg
prabang02.jpg
1200 * 900
prabang03.jpg
prabang03.jpg
1200 * 900
prabang04.jpg
prabang04.jpg
1200 * 900
prabang05.jpg
prabang05.jpg
1200 * 900
prabang06.jpg
prabang06.jpg
1200 * 900
prabang07.jpg
prabang07.jpg
1200 * 900
prabang08.jpg
prabang08.jpg
1200 * 900
prabang09.jpg
prabang09.jpg
1200 * 900
prabang10.jpg
prabang10.jpg
1200 * 900
prabang11.jpg
prabang11.jpg
775 * 900
prabang12.jpg
prabang12.jpg
1200 * 900
prabang13.jpg
prabang13.jpg
1200 * 900
prabang14.jpg
prabang14.jpg
1024 * 768
prabang15.jpg
prabang15.jpg
1013 * 1200
prabang16.jpg
prabang16.jpg
1197 * 900
prabang17.jpg
prabang17.jpg
1200 * 900
prabang18.jpg
prabang18.jpg
1200 * 900
prabang19.jpg
prabang19.jpg
1200 * 900
prabang20.jpg
prabang20.jpg
1200 * 900
vientiane01.jpg
vientiane01.jpg
1200 * 900
vientiane02.jpg
vientiane02.jpg
667 * 1000
vientiane03.jpg
vientiane03.jpg
900 * 1200
vientiane04.jpg
vientiane04.jpg
1200 * 900
vientiane05.jpg
vientiane05.jpg
1200 * 900
vientiane06.jpg
vientiane06.jpg
1200 * 900
vientiane07.jpg
vientiane07.jpg
1200 * 900
vientiane08.jpg
vientiane08.jpg
900 * 1200
xiengkhuang77.jpg
xiengkhuang77.jpg
912 * 900
zmap_laos01.jpg
zmap_laos01.jpg
4677 * 6623

[ Home ]