Hình ảnh tượng Đức Phật (4)

Hình ảnh tượng Đức Phật tổng hợp từ nhiều nguồn: một số ảnh do chúng tôi chụp và một số ảnh sưu tập từ các trang web trên Internet.
(Bình Anson, binh_anson@yahoo.com)

[ Home

bud4-001.jpg
bud4-001.jpg
1200 * 900
bud4-002.jpg
bud4-002.jpg
1393 * 903
bud4-003.jpg
bud4-003.jpg
1010 * 900
bud4-004.jpg
bud4-004.jpg
801 * 900
bud4-005.jpg
bud4-005.jpg
1199 * 800
bud4-006.jpg
bud4-006.jpg
1200 * 900
bud4-007.jpg
bud4-007.jpg
1200 * 900
bud4-008.jpg
bud4-008.jpg
1200 * 900
bud4-009.jpg
bud4-009.jpg
1200 * 900
bud4-010.jpg
bud4-010.jpg
1200 * 900
bud4-011.jpg
bud4-011.jpg
1200 * 900
bud4-012.jpg
bud4-012.jpg
1200 * 900
bud4-013.jpg
bud4-013.jpg
1200 * 900
bud4-014.jpg
bud4-014.jpg
1009 * 900
bud4-015.jpg
bud4-015.jpg
1200 * 900
bud4-016.jpg
bud4-016.jpg
1200 * 900
bud4-017.jpg
bud4-017.jpg
1200 * 900
bud4-018.jpg
bud4-018.jpg
1200 * 900
bud4-019.jpg
bud4-019.jpg
1200 * 900
bud4-020.jpg
bud4-020.jpg
633 * 900
bud4-021.jpg
bud4-021.jpg
798 * 900
bud4-022.jpg
bud4-022.jpg
675 * 900
bud4-023.jpg
bud4-023.jpg
701 * 900
bud4-024.jpg
bud4-024.jpg
616 * 900
bud4-025.jpg
bud4-025.jpg
551 * 900
bud4-026.jpg
bud4-026.jpg
743 * 900
bud4-027.jpg
bud4-027.jpg
1200 * 900
bud4-028.jpg
bud4-028.jpg
598 * 900
bud4-029.jpg
bud4-029.jpg
567 * 900
bud4-030.jpg
bud4-030.jpg
650 * 900
bud4-031.jpg
bud4-031.jpg
1200 * 1513
bud4-032.jpg
bud4-032.jpg
872 * 900
bud4-033.jpg.jpg
bud4-033.jpg.jpg
1162 * 594
bud4-034.jpg
bud4-034.jpg
675 * 900
bud4-035.jpg
bud4-035.jpg
766 * 900
bud4-036.jpg
bud4-036.jpg
675 * 900
bud4-037.jpg
bud4-037.jpg
1091 * 900
bud4-038.jpg
bud4-038.jpg
573 * 900
bud4-039.jpg
bud4-039.jpg
753 * 900
bud4-040.jpg
bud4-040.jpg
900 * 900
bud4-041.jpg
bud4-041.jpg
1354 * 900
bud4-042.jpg
bud4-042.jpg
1350 * 900
bud4-043.jpg
bud4-043.jpg
1200 * 900
bud4-044.jpg
bud4-044.jpg
602 * 900
bud4-045.jpg
bud4-045.jpg
674 * 900
bud4-046.jpg
bud4-046.jpg
602 * 900
bud4-047.jpg
bud4-047.jpg
602 * 900
bud4-048.jpg
bud4-048.jpg
602 * 900
bud4-049.jpg
bud4-049.jpg
892 * 900
bud4-050.jpg
bud4-050.jpg
600 * 900
bud4-051.jpg
bud4-051.jpg
602 * 900
bud4-052.jpg
bud4-052.jpg
651 * 900
bud4-053.jpg
bud4-053.jpg
630 * 900
bud4-054.jpg
bud4-054.jpg
638 * 900
bud4-055.jpg
bud4-055.jpg
1005 * 861
bud4-056.jpg
bud4-056.jpg
1100 * 854
bud4-057.jpg
bud4-057.jpg
1200 * 900
bud4-058.jpg
bud4-058.jpg
770 * 900
bud4-059.jpg
bud4-059.jpg
1293 * 900
bud4-060.jpg
bud4-060.jpg
1024 * 771
bud4-061.jpg
bud4-061.jpg
1152 * 768
bud4-062.jpg
bud4-062.jpg
1125 * 900
bud4-063.jpg
bud4-063.jpg
783 * 900
bud4-064.jpg
bud4-064.jpg
929 * 622
bud4-065.jpg
bud4-065.jpg
1350 * 900
bud4-066.jpg
bud4-066.jpg
541 * 900
bud4-067.jpg
bud4-067.jpg
600 * 900
bud4-068.jpg
bud4-068.jpg
2288 * 3432
bud4-069.jpg
bud4-069.jpg
600 * 900
bud4-070.jpg
bud4-070.jpg
600 * 900
bud4-071.jpg
bud4-071.jpg
600 * 900
bud4-072.jpg
bud4-072.jpg
600 * 900
bud4-073.jpg
bud4-073.jpg
600 * 900
bud4-074.jpg
bud4-074.jpg
998 * 900
bud4-075.jpg
bud4-075.jpg
720 * 900
bud4-076.jpg
bud4-076.jpg
1200 * 900
bud4-077.jpg
bud4-077.jpg
1196 * 900
bud4-078.jpg
bud4-078.jpg
1196 * 900
bud4-079.jpg
bud4-079.jpg
677 * 900
bud4-080.jpg
bud4-080.jpg
1158 * 900
bud4-081.jpg
bud4-081.jpg
718 * 900
bud4-082.jpg
bud4-082.jpg
914 * 900
bud4-083.jpg
bud4-083.jpg
1028 * 900
bud4-084.jpg
bud4-084.jpg
1196 * 900
bud4-085.jpg
bud4-085.jpg
1200 * 900
bud4-086.jpg
bud4-086.jpg
1200 * 900
bud4-087.jpg
bud4-087.jpg
1200 * 900
bud4-088.jpg
bud4-088.jpg
1132 * 900
bud4-089.jpg
bud4-089.jpg
900 * 900
bud4-090.jpg
bud4-090.jpg
836 * 900
bud4-091.jpg
bud4-091.jpg
788 * 900
bud4-092.jpg
bud4-092.jpg
675 * 900
bud4-093.jpg
bud4-093.jpg
1200 * 900
bud4-094.jpg
bud4-094.jpg
1201 * 900
bud4-095.jpg
bud4-095.jpg
1131 * 900
bud4-096.jpg
bud4-096.jpg
1175 * 900
bud4-097.jpg
bud4-097.jpg
696 * 900
bud4-098.jpg
bud4-098.jpg
675 * 900
bud4-099.jpg
bud4-099.jpg
603 * 900
bud4-100.jpg
bud4-100.jpg
1200 * 900

[ Home ]

updated: 12-12-2009

 

Hinh tuong Phat

Hình ảnh tượng Đức Phật (4)

Hình ảnh tượng Đức Phật tổng hợp từ nhiều nguồn: một số ảnh do chúng tôi chụp và một số ảnh sưu tập từ các trang web trên Internet.
(Bình Anson, binh_anson@yahoo.com)

[ Home

bud4-001.jpg
bud4-001.jpg
1200 * 900
bud4-002.jpg
bud4-002.jpg
1393 * 903
bud4-003.jpg
bud4-003.jpg
1010 * 900
bud4-004.jpg
bud4-004.jpg
801 * 900
bud4-005.jpg
bud4-005.jpg
1199 * 800
bud4-006.jpg
bud4-006.jpg
1200 * 900
bud4-007.jpg
bud4-007.jpg
1200 * 900
bud4-008.jpg
bud4-008.jpg
1200 * 900
bud4-009.jpg
bud4-009.jpg
1200 * 900
bud4-010.jpg
bud4-010.jpg
1200 * 900
bud4-011.jpg
bud4-011.jpg
1200 * 900
bud4-012.jpg
bud4-012.jpg
1200 * 900
bud4-013.jpg
bud4-013.jpg
1200 * 900
bud4-014.jpg
bud4-014.jpg
1009 * 900
bud4-015.jpg
bud4-015.jpg
1200 * 900
bud4-016.jpg
bud4-016.jpg
1200 * 900
bud4-017.jpg
bud4-017.jpg
1200 * 900
bud4-018.jpg
bud4-018.jpg
1200 * 900
bud4-019.jpg
bud4-019.jpg
1200 * 900
bud4-020.jpg
bud4-020.jpg
633 * 900
bud4-021.jpg
bud4-021.jpg
798 * 900
bud4-022.jpg
bud4-022.jpg
675 * 900
bud4-023.jpg
bud4-023.jpg
701 * 900
bud4-024.jpg
bud4-024.jpg
616 * 900
bud4-025.jpg
bud4-025.jpg
551 * 900
bud4-026.jpg
bud4-026.jpg
743 * 900
bud4-027.jpg
bud4-027.jpg
1200 * 900
bud4-028.jpg
bud4-028.jpg
598 * 900
bud4-029.jpg
bud4-029.jpg
567 * 900
bud4-030.jpg
bud4-030.jpg
650 * 900
bud4-031.jpg
bud4-031.jpg
1200 * 1513
bud4-032.jpg
bud4-032.jpg
872 * 900
bud4-033.jpg.jpg
bud4-033.jpg.jpg
1162 * 594
bud4-034.jpg
bud4-034.jpg
675 * 900
bud4-035.jpg
bud4-035.jpg
766 * 900
bud4-036.jpg
bud4-036.jpg
675 * 900
bud4-037.jpg
bud4-037.jpg
1091 * 900
bud4-038.jpg
bud4-038.jpg
573 * 900
bud4-039.jpg
bud4-039.jpg
753 * 900
bud4-040.jpg
bud4-040.jpg
900 * 900
bud4-041.jpg
bud4-041.jpg
1354 * 900
bud4-042.jpg
bud4-042.jpg
1350 * 900
bud4-043.jpg
bud4-043.jpg
1200 * 900
bud4-044.jpg
bud4-044.jpg
602 * 900
bud4-045.jpg
bud4-045.jpg
674 * 900
bud4-046.jpg
bud4-046.jpg
602 * 900
bud4-047.jpg
bud4-047.jpg
602 * 900
bud4-048.jpg
bud4-048.jpg
602 * 900
bud4-049.jpg
bud4-049.jpg
892 * 900
bud4-050.jpg
bud4-050.jpg
600 * 900
bud4-051.jpg
bud4-051.jpg
602 * 900
bud4-052.jpg
bud4-052.jpg
651 * 900
bud4-053.jpg
bud4-053.jpg
630 * 900
bud4-054.jpg
bud4-054.jpg
638 * 900
bud4-055.jpg
bud4-055.jpg
1005 * 861
bud4-056.jpg
bud4-056.jpg
1100 * 854
bud4-057.jpg
bud4-057.jpg
1200 * 900
bud4-058.jpg
bud4-058.jpg
770 * 900
bud4-059.jpg
bud4-059.jpg
1293 * 900
bud4-060.jpg
bud4-060.jpg
1024 * 771
bud4-061.jpg
bud4-061.jpg
1152 * 768
bud4-062.jpg
bud4-062.jpg
1125 * 900
bud4-063.jpg
bud4-063.jpg
783 * 900
bud4-064.jpg
bud4-064.jpg
929 * 622
bud4-065.jpg
bud4-065.jpg
1350 * 900
bud4-066.jpg
bud4-066.jpg
541 * 900
bud4-067.jpg
bud4-067.jpg
600 * 900
bud4-068.jpg
bud4-068.jpg
2288 * 3432
bud4-069.jpg
bud4-069.jpg
600 * 900
bud4-070.jpg
bud4-070.jpg
600 * 900
bud4-071.jpg
bud4-071.jpg
600 * 900
bud4-072.jpg
bud4-072.jpg
600 * 900
bud4-073.jpg
bud4-073.jpg
600 * 900
bud4-074.jpg
bud4-074.jpg
998 * 900
bud4-075.jpg
bud4-075.jpg
720 * 900
bud4-076.jpg
bud4-076.jpg
1200 * 900
bud4-077.jpg
bud4-077.jpg
1196 * 900
bud4-078.jpg
bud4-078.jpg
1196 * 900
bud4-079.jpg
bud4-079.jpg
677 * 900
bud4-080.jpg
bud4-080.jpg
1158 * 900
bud4-081.jpg
bud4-081.jpg
718 * 900
bud4-082.jpg
bud4-082.jpg
914 * 900
bud4-083.jpg
bud4-083.jpg
1028 * 900
bud4-084.jpg
bud4-084.jpg
1196 * 900
bud4-085.jpg
bud4-085.jpg
1200 * 900
bud4-086.jpg
bud4-086.jpg
1200 * 900
bud4-087.jpg
bud4-087.jpg
1200 * 900
bud4-088.jpg
bud4-088.jpg
1132 * 900
bud4-089.jpg
bud4-089.jpg
900 * 900
bud4-090.jpg
bud4-090.jpg
836 * 900
bud4-091.jpg
bud4-091.jpg
788 * 900
bud4-092.jpg
bud4-092.jpg
675 * 900
bud4-093.jpg
bud4-093.jpg
1200 * 900
bud4-094.jpg
bud4-094.jpg
1201 * 900
bud4-095.jpg
bud4-095.jpg
1131 * 900
bud4-096.jpg
bud4-096.jpg
1175 * 900
bud4-097.jpg
bud4-097.jpg
696 * 900
bud4-098.jpg
bud4-098.jpg
675 * 900
bud4-099.jpg
bud4-099.jpg
603 * 900
bud4-100.jpg
bud4-100.jpg
1200 * 900

[ Home ]

updated: 12-12-2009