Cây và lá Bồ-đề

Dưới đây là các hình ảnh của cây và lá bồ-đề (bodhi tree, bo tree, pipal tree, ficus religiosa), một số ảnh do chúng tôi chụp trong các chuyến hành hương, và một số ảnh do chúng tôi sưu tập từ các trang web Internet.

[ Home ]

 
bo_tree-01.jpg
bo_tree-01.jpg
800 * 600
bo_tree-02.jpg
bo_tree-02.jpg
800 * 600
bo_tree-03.jpg
bo_tree-03.jpg
800 * 600
bo_tree-04.jpg
bo_tree-04.jpg
800 * 600
bo_tree-05.jpg
bo_tree-05.jpg
792 * 600
bo_tree-06.jpg
bo_tree-06.jpg
800 * 600
bo_tree-07.jpg
bo_tree-07.jpg
800 * 600
bo_tree-08.jpg
bo_tree-08.jpg
800 * 600
bo_tree-09.jpg
bo_tree-09.jpg
800 * 600
bo_tree-10.jpg
bo_tree-10.jpg
800 * 600
bo_tree-11.jpg
bo_tree-11.jpg
800 * 600
bo_tree-12.jpg
bo_tree-12.jpg
800 * 600
bo_tree-13.jpg
bo_tree-13.jpg
800 * 600
bo_tree-14.jpg
bo_tree-14.jpg
800 * 600
bo_tree-15.jpg
bo_tree-15.jpg
800 * 600
bo_tree-16.jpg
bo_tree-16.jpg
800 * 600
bo_tree-17.jpg
bo_tree-17.jpg
800 * 600
bo_tree-18.jpg
bo_tree-18.jpg
800 * 600
bo_tree-19.jpg
bo_tree-19.jpg
800 * 600
bo_tree-20.jpg
bo_tree-20.jpg
800 * 600
bo_tree-21.jpg
bo_tree-21.jpg
800 * 600
bo_tree-22.jpg
bo_tree-22.jpg
800 * 600
bo_tree-23.jpg
bo_tree-23.jpg
800 * 600
bo_tree-24.jpg
bo_tree-24.jpg
800 * 600
bo_tree-25.jpg
bo_tree-25.jpg
800 * 600
bo_tree-26.jpg
bo_tree-26.jpg
800 * 600
bo_tree-27.jpg
bo_tree-27.jpg
800 * 600
bo_tree-28.jpg
bo_tree-28.jpg
800 * 600
bo_tree-29.jpg
bo_tree-29.jpg
800 * 598
bo_tree-30.jpg
bo_tree-30.jpg
800 * 600
bo_tree-31.jpg
bo_tree-31.jpg
800 * 600
bo_tree-32.jpg
bo_tree-32.jpg
800 * 600
bo_tree-33.jpg
bo_tree-33.jpg
800 * 600
bo_tree-34.jpg
bo_tree-34.jpg
800 * 598
bo_tree-35.jpg
bo_tree-35.jpg
800 * 600
bo_tree-36.jpg
bo_tree-36.jpg
800 * 600
bo_tree-37.jpg
bo_tree-37.jpg
800 * 600
bo_tree-38.jpg
bo_tree-38.jpg
800 * 600
bo_tree-39.jpg
bo_tree-39.jpg
800 * 600
bo_tree-40.jpg
bo_tree-40.jpg
800 * 600
bo_tree-41.jpg
bo_tree-41.jpg
800 * 600
bo_tree-42.jpg
bo_tree-42.jpg
800 * 600
bo_tree-43.jpg
bo_tree-43.jpg
800 * 600
bo_tree-44.jpg
bo_tree-44.jpg
800 * 600
bo_tree-45.jpg
bo_tree-45.jpg
800 * 600
bo_tree-46.jpg
bo_tree-46.jpg
800 * 600
bo_tree-47.jpg
bo_tree-47.jpg
800 * 600
bo_tree-48.jpg
bo_tree-48.jpg
1024 * 679
bo_tree-49.jpg
bo_tree-49.jpg
1024 * 768
bo_tree-50.jpg
bo_tree-50.jpg
1440 * 900
bo_tree-51.jpg
bo_tree-51.jpg
1440 * 900
bo_tree-52.jpg
bo_tree-52.jpg
1440 * 900
bo_tree-53.jpg
bo_tree-53.jpg
1200 * 900
bo_tree-54.jpg
bo_tree-54.jpg
1440 * 900
bo_tree-55.jpg
bo_tree-55.jpg
1439 * 900
bo_tree-56.jpg
bo_tree-56.jpg
782 * 900
bo_tree-57.jpg
bo_tree-57.jpg
920 * 900
bo_tree-58.jpg
bo_tree-58.jpg
941 * 900
bo_tree-59.jpg
bo_tree-59.jpg
1399 * 900
bo_tree-60.jpg
bo_tree-60.jpg
923 * 900

Set 2:

botree001.jpg
botree001.jpg
1200 * 900
botree002.jpg
botree002.jpg
1439 * 900
botree003.jpg
botree003.jpg
1440 * 900
botree004.jpg
botree004.jpg
675 * 900
botree005.jpg
botree005.jpg
1200 * 900
botree006.jpg
botree006.jpg
1200 * 900
botree007.jpg
botree007.jpg
1200 * 900
botree008.jpg
botree008.jpg
1200 * 900
botree009.jpg
botree009.jpg
1200 * 900
botree010.jpg
botree010.jpg
1200 * 900
botree011.jpg
botree011.jpg
1200 * 900
botree012.jpg
botree012.jpg
1200 * 900
botree013.jpg
botree013.jpg
1354 * 900
botree014.jpg
botree014.jpg
1200 * 900
botree015.jpg
botree015.jpg
1200 * 900
botree016.jpg
botree016.jpg
1440 * 899
botree017.jpg
botree017.jpg
1209 * 900
botree018.jpg
botree018.jpg
1440 * 900
botree019.jpg
botree019.jpg
1439 * 900
botree020.jpg
botree020.jpg
1440 * 900
botree021.jpg
botree021.jpg
1200 * 900
botree022.jpg
botree022.jpg
675 * 900
botree023.jpg
botree023.jpg
735 * 900
botree024.jpg
botree024.jpg
1200 * 900
botree025.jpg
botree025.jpg
675 * 900
botree026.jpg
botree026.jpg
675 * 900
botree027.jpg
botree027.jpg
675 * 900
botree028.jpg
botree028.jpg
675 * 900
botree029.jpg
botree029.jpg
1280 * 857
botree030.jpg
botree030.jpg
1280 * 857
botree031.jpg
botree031.jpg
675 * 900
botree032.jpg
botree032.jpg
1346 * 900
botree033.jpg
botree033.jpg
1600 * 1200
botree034.jpg
botree034.jpg
1087 * 853
botree035.jpg
botree035.jpg
1024 * 806
botree036.jpg
botree036.jpg
605 * 900
botree037.jpg
botree037.jpg
1200 * 900
botree038.jpg
botree038.jpg
1200 * 900
botree039.jpg
botree039.jpg
1200 * 900
botree040.jpg
botree040.jpg
1200 * 900

[ Home ]

last updated: 25-03-2009

Cay & La Bo de

Cây và lá Bồ-đề

Dưới đây là các hình ảnh của cây và lá bồ-đề (bodhi tree, bo tree, pipal tree, ficus religiosa), một số ảnh do chúng tôi chụp trong các chuyến hành hương, và một số ảnh do chúng tôi sưu tập từ các trang web Internet.

[ Home ]

 
bo_tree-01.jpg
bo_tree-01.jpg
800 * 600
bo_tree-02.jpg
bo_tree-02.jpg
800 * 600
bo_tree-03.jpg
bo_tree-03.jpg
800 * 600
bo_tree-04.jpg
bo_tree-04.jpg
800 * 600
bo_tree-05.jpg
bo_tree-05.jpg
792 * 600
bo_tree-06.jpg
bo_tree-06.jpg
800 * 600
bo_tree-07.jpg
bo_tree-07.jpg
800 * 600
bo_tree-08.jpg
bo_tree-08.jpg
800 * 600
bo_tree-09.jpg
bo_tree-09.jpg
800 * 600
bo_tree-10.jpg
bo_tree-10.jpg
800 * 600
bo_tree-11.jpg
bo_tree-11.jpg
800 * 600
bo_tree-12.jpg
bo_tree-12.jpg
800 * 600
bo_tree-13.jpg
bo_tree-13.jpg
800 * 600
bo_tree-14.jpg
bo_tree-14.jpg
800 * 600
bo_tree-15.jpg
bo_tree-15.jpg
800 * 600
bo_tree-16.jpg
bo_tree-16.jpg
800 * 600
bo_tree-17.jpg
bo_tree-17.jpg
800 * 600
bo_tree-18.jpg
bo_tree-18.jpg
800 * 600
bo_tree-19.jpg
bo_tree-19.jpg
800 * 600
bo_tree-20.jpg
bo_tree-20.jpg
800 * 600
bo_tree-21.jpg
bo_tree-21.jpg
800 * 600
bo_tree-22.jpg
bo_tree-22.jpg
800 * 600
bo_tree-23.jpg
bo_tree-23.jpg
800 * 600
bo_tree-24.jpg
bo_tree-24.jpg
800 * 600
bo_tree-25.jpg
bo_tree-25.jpg
800 * 600
bo_tree-26.jpg
bo_tree-26.jpg
800 * 600
bo_tree-27.jpg
bo_tree-27.jpg
800 * 600
bo_tree-28.jpg
bo_tree-28.jpg
800 * 600
bo_tree-29.jpg
bo_tree-29.jpg
800 * 598
bo_tree-30.jpg
bo_tree-30.jpg
800 * 600
bo_tree-31.jpg
bo_tree-31.jpg
800 * 600
bo_tree-32.jpg
bo_tree-32.jpg
800 * 600
bo_tree-33.jpg
bo_tree-33.jpg
800 * 600
bo_tree-34.jpg
bo_tree-34.jpg
800 * 598
bo_tree-35.jpg
bo_tree-35.jpg
800 * 600
bo_tree-36.jpg
bo_tree-36.jpg
800 * 600
bo_tree-37.jpg
bo_tree-37.jpg
800 * 600
bo_tree-38.jpg
bo_tree-38.jpg
800 * 600
bo_tree-39.jpg
bo_tree-39.jpg
800 * 600
bo_tree-40.jpg
bo_tree-40.jpg
800 * 600
bo_tree-41.jpg
bo_tree-41.jpg
800 * 600
bo_tree-42.jpg
bo_tree-42.jpg
800 * 600
bo_tree-43.jpg
bo_tree-43.jpg
800 * 600
bo_tree-44.jpg
bo_tree-44.jpg
800 * 600
bo_tree-45.jpg
bo_tree-45.jpg
800 * 600
bo_tree-46.jpg
bo_tree-46.jpg
800 * 600
bo_tree-47.jpg
bo_tree-47.jpg
800 * 600
bo_tree-48.jpg
bo_tree-48.jpg
1024 * 679
bo_tree-49.jpg
bo_tree-49.jpg
1024 * 768
bo_tree-50.jpg
bo_tree-50.jpg
1440 * 900
bo_tree-51.jpg
bo_tree-51.jpg
1440 * 900
bo_tree-52.jpg
bo_tree-52.jpg
1440 * 900
bo_tree-53.jpg
bo_tree-53.jpg
1200 * 900
bo_tree-54.jpg
bo_tree-54.jpg
1440 * 900
bo_tree-55.jpg
bo_tree-55.jpg
1439 * 900
bo_tree-56.jpg
bo_tree-56.jpg
782 * 900
bo_tree-57.jpg
bo_tree-57.jpg
920 * 900
bo_tree-58.jpg
bo_tree-58.jpg
941 * 900
bo_tree-59.jpg
bo_tree-59.jpg
1399 * 900
bo_tree-60.jpg
bo_tree-60.jpg
923 * 900

Set 2:

botree001.jpg
botree001.jpg
1200 * 900
botree002.jpg
botree002.jpg
1439 * 900
botree003.jpg
botree003.jpg
1440 * 900
botree004.jpg
botree004.jpg
675 * 900
botree005.jpg
botree005.jpg
1200 * 900
botree006.jpg
botree006.jpg
1200 * 900
botree007.jpg
botree007.jpg
1200 * 900
botree008.jpg
botree008.jpg
1200 * 900
botree009.jpg
botree009.jpg
1200 * 900
botree010.jpg
botree010.jpg
1200 * 900
botree011.jpg
botree011.jpg
1200 * 900
botree012.jpg
botree012.jpg
1200 * 900
botree013.jpg
botree013.jpg
1354 * 900
botree014.jpg
botree014.jpg
1200 * 900
botree015.jpg
botree015.jpg
1200 * 900
botree016.jpg
botree016.jpg
1440 * 899
botree017.jpg
botree017.jpg
1209 * 900
botree018.jpg
botree018.jpg
1440 * 900
botree019.jpg
botree019.jpg
1439 * 900
botree020.jpg
botree020.jpg
1440 * 900
botree021.jpg
botree021.jpg
1200 * 900
botree022.jpg
botree022.jpg
675 * 900
botree023.jpg
botree023.jpg
735 * 900
botree024.jpg
botree024.jpg
1200 * 900
botree025.jpg
botree025.jpg
675 * 900
botree026.jpg
botree026.jpg
675 * 900
botree027.jpg
botree027.jpg
675 * 900
botree028.jpg
botree028.jpg
675 * 900
botree029.jpg
botree029.jpg
1280 * 857
botree030.jpg
botree030.jpg
1280 * 857
botree031.jpg
botree031.jpg
675 * 900
botree032.jpg
botree032.jpg
1346 * 900
botree033.jpg
botree033.jpg
1600 * 1200
botree034.jpg
botree034.jpg
1087 * 853
botree035.jpg
botree035.jpg
1024 * 806
botree036.jpg
botree036.jpg
605 * 900
botree037.jpg
botree037.jpg
1200 * 900
botree038.jpg
botree038.jpg
1200 * 900
botree039.jpg
botree039.jpg
1200 * 900
botree040.jpg
botree040.jpg
1200 * 900

[ Home ]

last updated: 25-03-2009